Dijkverbetering Oude Rijn Zuidzijde Harmelen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in 2015 begonnen met het maken van een eerste ontwerp voor de verbetering van de dijk aan de zuidzijde van de Oude Rijn bij Harmelen, op de traject Breeveld en Haanwijk. De verbetering is nodig omdat delen van de dijk niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Hoewel het lang geleden is dat de dijken van de Oude Rijn overstroomd of doorgebroken zijn, verwachten we dat vanwege klimaatverandering er vaker hoge waterstanden op de Oude Rijn zullen optreden. Daarnaast is de dijk op bepaalde trajecten te laag geworden door bodemdaling. Het risico van een dijkdoorbraak neemt daardoor toe.

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief informeert het waterschap de aanwonenden over het project en de werkzaamheden.
De verzonden nieuwsbrieven vindt u hier.

Aanpak

De afgelopen jaren heeft het waterschap de voorbereidingen getroffen om tot een goed Projectplan te komen. Er is onderzoek uitgevoerd om duidelijk te krijgen waar verbeteringen nodig zijn en waar extra aandacht moet zijn voor landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden. Ook is het onderzoek naar hoogte en stabiliteit van de dijk nader bekeken en is er onderzoek gedaan naar risico op piping (water en zand dat onder de dijk doorstroomt en zo de dijk verzwakt).

Met bewoners, belangengroepen en overheden zoekt het waterschap de samenwerking, zodat we gebruik kunnen maken van aanwezige gebiedskennis en expertise. Ook is er geïnventariseerd wat de wensen van de betrokken partijen zijn en waar mogelijkheden liggen om werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden die de komende jaren gepland staan, zodat we mogelijk ook in de uitvoering samen optrekken. Dat kan kosten besparen en overlast voorkomen.

Vanaf 6 maart 2017 ligt het projectplan ter inzage. Zodra deze procedure is doorlopen en het plan is definitief, kunnen de werkzaamheden aanbesteed worden. De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden nog dit jaar uitgevoerd wordt. De omgeving wordt hier over geïnformeerd.

De informatieavond van 5 juli 2016

Informatieavond 30 juni 2015

Hier vindt u de presentatie, de vragen&antwoorden en de kaarten van de informatieavond van 30 juni 2015.

Planning

De uitvoering vindt plaats in 2018.

Meer weten?

Bel met onze omgevingsmanager, dhr. Ane Sybesma via telefoon (030) 209 73 61. Of mail dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl

De belangrijkste maatregelen

Kort samengevat zien de voorgenomen maatregelen er als volgt uit:

  • Op bijna het gehele traject langs Breeveld plaatst het waterschap kwelschermen langs de sloot aan polderzijde. Op dit traject is het noodzakelijk om 29 bomen te kappen omdat deze een gevaar vormen voor de stabiliteit van de kering of de werkzaamheden belemmeren.
  • Op een kort traject langs Breeveld wordt de watergang langs de dijk gedempt zodat mogelijk enkele bomen kunnen blijven staan.
  • Langs Haanwijk worden in het voorland (langs de Oude Rijn) de percelen opgehoogd. Het betreft twee afzonderlijke trajecten. Uitzondering hierop is het plaatsen van een damwand langs de Oude Rijn ter plaatse van de oude bebouwing.

Projectplan

Het waterschap heeft voor dit project een ontwerp-projectplan opgesteld. In het projectplan staat beschreven welke maatregelen er nodig zijn om de dijk te verbeteren. Op de kaarten in de bijlagen van het projectplan staan de ontwerpprofielen nader uitgetekend en zijn de locaties van de maatregelen ingetekend. Het projectplan is in 2017 vastgesteld door het bestuur.

U kunt de stukken ook digitaal raadplegen.

Deel dijk bij Harmelen

IMG_6110 voor 104