Verbeteren watersysteem Ossenwaard in Cothen

Het watersysteem van de Rijnsloot levert onvoldoende water voor ondergelegen peilgebieden. De Rijnsloot wordt gevoed door gemaal de Geer en gemaal Ossenwaard. Het is de bedoeling om gemaal Ossenwaard t.z.t. te ontmantelen. Voordat gemaal Ossenwaard ontmanteld kan worden zijn een aantal maatregelen noodzakelijk om voldoende water te garanderen: 1.) Het aanbrengen van een (tijdelijk) monitoringsysteem, dit is nodig om te kijken hoe het water zich in de Rijnsloot gedraagt als gemaal Ossenwaard zijn functie verliest, 2.) het vervangen van een drijverstuw voor een automatische klepstuw, dit is noodzakelijk om voldoende waterdoorvoer te kunnen garanderen voor het onderliggende peilgebied.

Werkwijze

De werkzaamheden vinden op particulier eigendom plaatst en worden met de perceeleigenaar afgestemd. Er is geen hinder of overlast voor de omgeving.

Relatie met andere projecten

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Amsterdam Rijnkanaal en Kromme Rijn.

Wie voert het uit

Stroomvoorziening: Stedin

Leverantie Klepstuw: HC Waterbeheersing

Civieltechnische werkzaamheden: De Kuiper Noordeloos

Elektrotechnische werkzaamheden: De Vos Mijdrecht

Monitoringsysteem: Koenders Instruments

Planning

Automatische stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen): najaar 2020

Monitoringssysteem: gereed

Contactpersoon

Contactpersoon is Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl, 030 209 38 62