Aanleg natuurvriendelijke oever Kromme Rijn

Langs de Kromme Rijn gaat het waterschap een nieuwe natuurvriendelijke oever aanleggen over een lengte van ca. 400 meter. De breedte van de af te graven oever bedraagt ca. 30 meter.

Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan een betere waterkwaliteit en vergroten de leefmogelijkheden voor flora en fauna in en langs de rivier. Een natuurvriendelijke oever heeft een schuin aflopende waterkant, waarbij het water geleidelijk telkens een stukje dieper wordt.

Momenteel vinden nog overleggen plaats met de provincie en de gemeente over de exacte inrichting van het gebied.

Het waterschap moet onder andere rekening houden met de functie die de Kromme Rijn heeft als vliegroute voor vleermuizen. Daarvoor vinden nog onderzoeken plaats.

Planning

Het project zit in de voorbereidingsfase (oktober 2018). Het waterschap verwacht het project in de 2e helft van 2019 uit te kunnen voeren.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectleider Stijn Maathuis, E: stijn.maathuis@hdsr.nl, T. (030) 209 7265.