Tijdlijn geurproblematiek rioolzuivering Utrecht

Test met de nieuwe zuiveringstechnologie, terwijl de oude installatie nog in functie was. Dit leidde tot waarneembare geur buiten het terrein van de zuivering.

Onderzoek naar uitbreiding van de reeds aanwezige geurbehandelingsinstallatie, na een toename van meldingen van geuroverlast.

Onderzoek naar de werking van de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) en het vergroten van de afzuiging van vervuilde lucht..

We stellen een laadmeester aan die de verlading van slib in goede banen leidt.

We voorzien de nieuwe slibverladingshal van een vernevelingsinstallatie die vrijkomende geuren bindt en zo geurverspreiding door vrachtwagens beperkt.

De nieuwe rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) is opgeleverd. Vanaf dit moment wordt het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) volledig door de nieuwe zuiveringsinstallatie gezuiverd. We hebben de volgende maatregelen genomen:

We zetten een zeepproduct in om vieze geuren op te vangen in de lavafilters

De microgaswassers (Installaties die geurdeeltjes absorberen door middel van een vloeistof) en koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) filteren de lucht die vrijkomt uit het slib.

We strooien zaagsel in de vrachtwagens om plakkend slib te voorkomen

We dekken in de slibhal de vrachtwagens af met zeilen om geurverspreiding tegen te gaan

We voorkomen stilstand van vrachtwagens op het terrein om geurverspreiding tegen te gaan

We doen veel geurmetingen om te achterhalen wat de oorzaak is van de blijvende geuroverlast. De geurbehandelingsinstallatie krijgt een intensieve onderhoudsbeurt.

We vervangen het actief koolfilter om geurverspreiding verder tegen te gaan. Actief kool wordt gezien als de beste bestrijding tegen geur. Kool absorbeert de geurstoffen uit de lucht afkomstig van het slib.

We vervangen het actief koolfilter en de microgaswasser wordt uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt.

Op de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) worden schoorstenen geplaatst die de gezuiverde lucht zo hoog mogelijk uitstoten voor een betere verspreiding.

Er worden diverse technische aanpassingen uitgevoerd in de slibverladingshal. Dit moet pieken in de geur voorkomen.

We gebruiken het middel Talon en waterstofperoxide om geur in het slib te binden waardoor minder geur vrijkomt bij het verladen en transporteren van slib.

We onderzoeken of de inzet van extra koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) tot een verbetering van de situatie kan leiden. Onderzoek, eventuele plaatsing en storingsvrije werking van de filters kan om en nabij drie maanden in beslag nemen.

  • Als korte termijn maatregel zuiveren de bestaande actief koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) nu het grootste deel van de lucht. Daarmee worden de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) meer ontzien.
    De lavafilters lijken niet alle geuren even goed te kunnen filteren uit de lucht.
  • De microgaswassers (Installaties die geurdeeltjes absorberen door middel van een vloeistof), die de lucht zuiveren met een chemische vloeistof, worden verwijderd. Ze voldoen niet aan de verwachtingen.
  • De korte termijn maatregel heeft niet geleid tot voldoende reductie van de geuroverlast. Er worden daarom tijdelijk extra actief koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) geplaatst. Deze moeten voor de noodzakelijke geurreductie zorgen.
  • De effectiviteit van de extra koolfilters wordt gemonitord. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het ontwerp van de definitieve installatie.
  • De koolfilters zullen mid-november geplaatst zijn. Deze termijn is afhankelijk van levering, plaatsing en inregeling.
  • De gehele sliblijn wordt doorgemeten om zo nodig ook hier extra maatregelen te treffen.