Geurproblematiek rioolzuivering Utrecht

Op deze pagina vindt u meer informatie over de geurproblematiek van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater) (RWZI (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie)) Utrecht. Aan dit probleem hebben we al veel gedaan en ook in de toekomst worden nog maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle maatregelen die we al genomen hebben en een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Ook leest u hoe we geur meten en monitoren.

Waaruit bestaat de geurbehandelingsinstallatie?

De geurbehandelingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) Utrecht bestaat uit lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) en actief koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert). Lavafilters bestaan uit een poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes uit het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) af. De geur die vrijkomt uit het zuiveringsslib wordt door actief koolfilters gefilterd. Koolfilters absorberen geurdeeltjes door middel van actief kool.

Tijdlijn geurproblemen

In deze tijdlijn vindt u een overzicht van alle (technische) maatregelen die we hebben genomen om geuroverlast te verminderen.

Test met de nieuwe zuiveringstechnologie, terwijl de oude installatie nog in functie was. Dit leidde tot waarneembare geur buiten het terrein van de zuivering.

Onderzoek naar uitbreiding van de reeds aanwezige geurbehandelingsinstallatie, na een toename van meldingen van geuroverlast.

Onderzoek naar de werking van de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) en het vergroten van de afzuiging van vervuilde lucht..

We stellen een laadmeester aan die de verlading van slib in goede banen leidt.

We voorzien de nieuwe slibverladingshal van een vernevelingsinstallatie die vrijkomende geuren bindt en zo geurverspreiding door vrachtwagens beperkt.

De nieuwe rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd) is opgeleverd. Vanaf dit moment wordt het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) volledig door de nieuwe zuiveringsinstallatie gezuiverd. We hebben de volgende maatregelen genomen:

We zetten een zeepproduct in om vieze geuren op te vangen in de lavafilters

De microgaswassers (Installaties die geurdeeltjes absorberen door middel van een vloeistof) en koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) filteren de lucht die vrijkomt uit het slib.

We strooien zaagsel in de vrachtwagens om plakkend slib te voorkomen

We dekken in de slibhal de vrachtwagens af met zeilen om geurverspreiding tegen te gaan

We voorkomen stilstand van vrachtwagens op het terrein om geurverspreiding tegen te gaan

We doen veel geurmetingen om te achterhalen wat de oorzaak is van de blijvende geuroverlast. De geurbehandelingsinstallatie krijgt een intensieve onderhoudsbeurt.

We vervangen het actief koolfilter om geurverspreiding verder tegen te gaan. Actief kool wordt gezien als de beste bestrijding tegen geur. Kool absorbeert de geurstoffen uit de lucht afkomstig van het slib.

We vervangen het actief koolfilter en de microgaswasser wordt uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt.

Op de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) worden schoorstenen geplaatst die de gezuiverde lucht zo hoog mogelijk uitstoten voor een betere verspreiding.

Er worden diverse technische aanpassingen uitgevoerd in de slibverladingshal. Dit moet pieken in de geur voorkomen.

We gebruiken het middel Talon en waterstofperoxide om geur in het slib te binden waardoor minder geur vrijkomt bij het verladen en transporteren van slib.

We onderzoeken of de inzet van extra koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) tot een verbetering van de situatie kan leiden. Onderzoek, eventuele plaatsing en storingsvrije werking van de filters kan om en nabij drie maanden in beslag nemen.

 • Als korte termijn maatregel zuiveren de bestaande actief koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) nu het grootste deel van de lucht. Daarmee worden de lavafilters (Filters die bestaan uit poreus gesteente waar bacteriën op en in kunnen leven. Deze bacteriën breken geurdeeltjes af) meer ontzien.
  De lavafilters lijken niet alle geuren even goed te kunnen filteren uit de lucht.
 • De microgaswassers (Installaties die geurdeeltjes absorberen door middel van een vloeistof), die de lucht zuiveren met een chemische vloeistof, worden verwijderd. Ze voldoen niet aan de verwachtingen.
 • De korte termijn maatregel heeft niet geleid tot voldoende reductie van de geuroverlast. Er worden daarom tijdelijk extra actief koolfilters (Filters die werken met actief kool, wat geurdeeltjes absorbeert) geplaatst. Deze moeten voor de noodzakelijke geurreductie zorgen.
 • De effectiviteit van de extra koolfilters wordt gemonitord. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het ontwerp van de definitieve installatie.
 • De koolfilters zullen mid-november geplaatst zijn. Deze termijn is afhankelijk van levering, plaatsing en inregeling.
 • De gehele sliblijn wordt doorgemeten om zo nodig ook hier extra maatregelen te treffen.

Melding doen

Ervaart u acuut geuroverlast? Doe dan een melding bij ons. Dit kan via ons digitale loket (24/7) of via de telefoon:

Tijdens kantooruren (van 8.30 tot 17.00 uur): (030) 209 73 61

Buiten kantooruren en in het weekend: (030) 634 57 00

De geurbehandelingsinstallatie op het terrein van de zuivering

Meten en monitoren van geur(hinder)

We meten en monitoren geur en geurhinder op verschillende manieren:

Meten

 • Elke week laten we de geuruitstoot meten; we vergelijken de waarden met monsters die maandelijks genomen worden:
 • Maandelijks laten we monsters nemen van de vrijgekomen lucht uit de filters. Deze monsters worden getest door een professioneel geurpanel in een laboratorium.
 • Regelmatig - de laatste maal was op 15 juli 2020- wordt door een onafhankelijk ingenieursbureau bepaald of de geuruitstoot voldoet aan de eisen die in de vergunning worden gesteld. De installatie voldoet aan de normen die gesteld zijn door de provincie Utrecht. De metingen worden gedaan volgens een door de vergunningverlener vastgesteld protocol, waarbij gemeten wordt bij de bron. De gemeten waarden worden ingevoerd in een daarvoor vastgesteld model. De vastgestelde contouren voor geuroverlast worden niet overschreden.

Monitoren

Dit gebeurt door middel van een geurpanel dat sinds eind april 2020 actief is. Het geurpanel wordt geleid door een geurwaarnemer. De volgende activiteiten ten behoeve van monitoring worden gedaan:

 • Dagelijks doet een geurwaarnemer of ‘snuffelaar’ een controleronde doet over het terrein van de RWZI (Afkorting voor rioolwaterzuiveringsinstallatie). De geurwaarnemer is een medewerker van het onafhankelijk adviesbureau, Buro Blauw, gespecialiseerd in luchtkwaliteitsonderzoek en geurhinder.
 • In het geurpanel zitten 15 tot 20 bewoners die verspreid rondom de RWZI wonen. Zij beschikken over het telefoonnummer van de waarnemer. Zodra een lid van het geurpanel geuroverlast meldt, komt de waarnemer ter plaatse om de geur te bevestigen.

De geurpanelleden worden uitgenodigd op de zuivering voor een wandeling langs de geurbronnen. Hiermee kan worden bepaald welke geurbron zij ook thuis ruiken. Dit geeft ons waardevolle informatie voor het nemen van maatregelen die geuroverlast moeten voorkomen.