Meldingen en vergunningen

Bij de bouw van een rioolwaterzuivering kwam veel kijken. Voor een aantal maatregelen moest de juiste vergunningen aangevraagd worden, bij andere handelingen was een melding voldoende. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Meldingen

Melding waterlozing

april

Bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een aanvullende aanvraag gedaan voor een watervergunning: om water te lozen uit een bouwkuip waarin onderwaterbeton wordt toegepast.

Meldingen waterlozing

maart 2017

Vanaf 24 april zal overtollig grondwater, afkomstig uit de bouwkuipen, leidingsleuven en een saneringsput, worden geloosd op de Vecht. Dit is gemeld bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Vooruitlopend wordt geloosd vanuit een sloopkuip. Daarvoor is een losse melding gedaan bij hetzelfde waterschap. Beide meldingen zijn geaccepteerd.

Melding pompproef

maart 2017

Begin maart is een pompproef uitgevoerd om de verwachte verlaging van de grondwaterstand te testen. Deze proef loopt vooruit op de bemaling vanaf 24 april, waarvoor al een watervergunning is aangevraagd. De pompproef is gemeld bij het Hoogheemraadschap. De lozing van het bemalingswater op de Vecht is gemeld bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Beide meldingen zijn geaccepteerd.

Melding grondwaterbeheer

maart 2017

De gemeente Utrecht heeft ingestemd met de melding om gebruik te kunnen maken van het plan gebiedsgericht grondwaterbeheer. Deze melding is nodig omdat de bemalingen plaatsvinden in een gebied waar de gemeente Utrecht bezig is met een grondwatersanering.

Melding mobiel breken

maart 2017

De gemeente Utrecht heeft de melding geaccepteerd om op het terrein van de RWZI met een mobiele installatie puin (sloopafval) te mogen breken.

Melding sanering geaccepteerd

januari 2017

De BUS-melding voor de sanering van twee kleine plekken op het bouwterrein is door de Gemeente Utrecht geaccepteerd.

Melding grondwateronttrekking

januari 2017

Om te voorkomen dat de sloopwerkzaamheden veel stof veroorzaken in de buurt, besproeit de aannemer het bouwterrein. Hij onttrekt daarvoor een kleine hoeveelheid grondwater. De onttrekking van max. 30 m3 per dag is gemeld bij Toezicht en Handhaving van ons waterschap.

Melding Sanering

December

Twee (kleine) plekken op het bouwterrein bevatten verontreinigde grond (koper en lood). Deze grond wordt afgegraven en naar een erkende verwerker vervoerd, voor daar weer nieuwe leidingen aangelegd kunnen worden. Op 14 december 2017 is hiervoor een BUS-melding ingediend bij de Gemeente Utrecht. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegen een BUS-melding. (BUS staat voor Besluit Uniforme Sanering).

Melding Sloop

December

Om plaats te maken voor de nieuwbouw zal een deel van de bestaande bebouwing van de rioolwaterzuivering worden gesloopt. De sloop start op 9 januari, daarom is op 5 december 2016 een sloopmelding ingediend bij het bevoegde gezag (de provincie Utrecht). De melding is onderbouwd met een asbestinventarisatie, sloopveiligheidsplan, geluidsonderzoek en trillingspredictie. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegen de sloopmelding.

Vergunningen

Omgevingsvergunning fase 1 en fase 2 verleend

Juli 2018

De Provincie Utrecht heeft een omgevingsvergunning fase 1 (milieu en ruimtelijke ordening) en fase 2 (bouw en aanleg in- en uitrit) verleend. Beide vergunningen zijn gepubliceerd op 24 juli 2018, met onmiddellijke inwerkingtreding. Bezwaar kan ingediend worden bij de provincie Utrecht tot en met 3 september 2018.

Omgevingsvergunning fase 2 aangevraagd

Maart 2018

Voor de bouw van het nieuwe kantoor en de aanleg van een in- en uitrit aan de Brailledreef is een omgevingsvergunning  fase 2 (bouw en aanleg in en uitrit) aangevraagd bij de provincie Utrecht.

Omgevingsvergunning fase 1 aangevraagd

Oktober 2017

Voor de bouw van het nieuwe kantoor aan de Brailledreef genaamd het Poortgebouw wordt een omgevingsvergunning in twee fasen aangevraagd. Fase 1 (milieu en ruimtelijke ordening) is aangevraagd bij de provincie Utrecht.

Omgevingsvergunningen (kap) verleend

September 2017

De vergunning voor de 13 bomen is verleend op 7 september 2017. De andere vergunning is verleend op 15 september 2017.
De vergunningen liggen tot 6 weken na deze data ter inzage bij de gemeente.

Aanvulling waterverguning

September 2017

De aanvullende watervergunning voor het onttrekken van grondwater nabij het Zandpad is verleend. De vergunning ligt vanaf 15 september 6 weken ter inzage bij het Hoogheemraadschap en de gemeente. Beroep aantekenen is uitsluitend mogelijk voor degenen die bij de ter inzagelegging van de vergunning reeds een zienswijze hebben ingediend.

Juli 2017

De nieuwbouw vordert, waarmee ook de volgende fase van het bemalingsplan er aankomt. Vanaf het najaar wordt grondwater onttrokken bij de ingang aan het Zandpad. De bestaande watervergunning dient hiervoor aangevuld te worden. De ontwerpbeschikking van deze aanvulling ligt ter inzage van 31 juli tot en met 8 september 2017. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Watervergunning waterlozing verleend

Juni 2017

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 27 juni een watervergunning verleend om vanuit een bouwkuip met onderwaterbeton water te kunnen lozen op de Vecht. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 27 juni een bezwaarschrift indienen bij Amstel Gooi en Vecht.

Aanvraag opbreekvergunning

Juni 2017

Bij de gemeente Utrecht is een opbreekvergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan leidingen en de realisatie van een bouwkuip bij het Zandpad. Voor de veiligheid van het fiets- en voetverkeer op het Zandpad worden verkeersmaatregelen getroffen.

Aanvraag omgevingsvergunningen (kap)

Juni

Tijdens de nieuwbouw van de installatie is gebleken dat we nog een paar bomen moeten kappen. Hiervoor zijn twee kapvergunningen aangevraagd voor in totaal 19 bomen (6 bij de gemeente Utrecht en 13 bij de provincie Utrecht). Ter compensatie worden op het terrein van de zuivering hetzelfde aantal bomen terug geplant.

Watervergunning

Mei 2017

De watervergunning voor het onttrekken van grondwater is op 2 mei 2017 verleend. Het grondwater wordt tijdelijk verlaagd om de werkzaamheden voor de aanleg van leidingen, bouwkuipen en een bodemsanering op het zuiveringsterrein, droog uit te kunnen voeren. De verlaging duurt circa 13 maanden. U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken (alleen op afspraak) inzien van 4 mei 2017 tot en met 14 juni 2017 op de kantoren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bij het informatiecentrum van de Gemeente Utrecht.

Omgevingsvergunning nieuwbouw RWZI

April 2017

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering is op 19 april verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De vergunning bestaat uit twee delen:

  • De algehele revisie van de milieusituatie, het MER-raport en de inpassing in het bestemmingsplan
  • De feitelijke nieuwbouw van de installaties

Beide delen van de vergunning liggen vanaf 19 april, 6 weken ter inzage op het provinciehuis en op het stadskantoor van de gemeente Utrecht. De provincie Utrecht heeft de vergunning verlening ook digitaal bekend gemaakt, voor de omgevingsvergunning fase 1 (milieu) en de omgevingsvergunning fase 2(bouw).

Omgevingsvergunning nieuwbouw RWZI

Maart 2017

De provincie is voornemens om de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de RWZI te verlenen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 maart tot en met 13 april 2017. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken. Meer vindt u op de site officielebekendmakingen.nl

Ontwerp watervergunning

Februari 2017

Bij de nieuwbouw van de RWZI Utrecht wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd om de aanleg van bouwputten en leidingen en een bodemsanering droog te kunnen uitvoeren. Hiervoor is een watervergunning nodig. Het ontwerp van de watervergunning en de bijbehorende stukken liggen van 23 februari tot en met 5 april 2017 ter inzage bij het Hoogheemraadschap en de gemeente Utrecht. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze kenbaar maken. Meer vindt u op overheid.nl.

Omgevingsvergunning (deel milieu)

Februari 2017

De provincie Utrecht toetst of de nieuwe zuivering voldoet aan de milieucriteria. Zij zijn voornemens een vergunning af te geven. De ontwerpbeschikking ligt tot en met 16 maart 2017 ter inzage.

Omgevingsvergunning (deel kap)

Januari 2017

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning (deel kap) en de vergunning is verleend. De werkzaamheden zijn ondertussen begonnen.

Omgevingsvergunning (deel bouw)

December 2016

De bouw-omgevingsvergunning is aangevraagd bij de provincie Utrecht op 16 december 2016. Op deze aanvraag zal de Provincie een ontwerpbesluit bekendmaken. Zodra het ontwerpbesluit gepubliceerd wordt, hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken.

Omgevingsvergunning (deel kap)

December 2016

Om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe installatie moeten midden op het terrein een aantal bomen plaatsmaken. Voor deze kap heeft de aannemer een vergunning aangevraagd bij de provincie Utrecht. De Stichtse Rijnlanden heeft ondertussen de beschikking ontvangen dat de vergunning is verleend. De stukken zijn in te zien vanaf donderdag 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017. Zie ook de bekendmaking van de provincie

Naast de directe voorwaarden om de flora en fauna te beschermen heeft het waterschap gekozen voor een groene variant voor de aankleding van het terrein van de nieuwe installatie. Meer informatie over de groene variant