Herstel oeverbeschoeiing Minstroom

De oever van de Minstroom is in beheer bij het waterschap. Een gedeelte van de oeverconstructie is inmiddels toe aan vervanging. Het waterschap is voornemens de werkzaamheden in hte najaar van 2017 uit te voeren. Op het kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Voorbereidende werkzaamheden

In 2016 heeft het waterschap de oevers in zijn geheel laten inventariseren. Op basis van de inventarisatie is bepaald welke herstelmaatregelen waar nodig zijn. Daarnaast is bepaald welke oevers nu hersteld moeten worden en welke later in de tijd hersteld kunnen worden. Op het bijgevoegde kaartje ziet u waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Planning

Op dit moment werkt het waterschap samen met ingenieursbureau Tijhuis aan het ontwerp. Na het vaststellen van het ontwerp worden de vergunningen aangevraagd en een contract opgesteld. Zodra het contract gereed is worden de werkzaamheden aanbesteed. De verwachting is dat de aannemer in december 2017 starten.

Kapvergunning

Op 25 augustus heeft het waterschap een inloopavond georganiseerd. Op deze inloopavond zijn de plannen voor de Minstroom gepresenteerd. Onderdeel van deze plannen is de kap van bomen langs de Zonstraat. Het kappen van bomen is nodig omdat de bomen anders om zouden kunnen vallen als de beschoeiing vervangen wordt.

In samenspraak met bewoners is het aantal te kappen bomen aangepast en is er een geoptimaliseerd ontwerp opgesteld. Op 14 september heeft het waterschap de kapvergunning aangevraagd bij de gemeente utrecht. Op het kaartje in de bijlage kunt u zien voor welke bomen een kapvergunning is aangevraagd.

Naast het kappen van bomen plaatst het waterschap nieuwe bomen terug voor de gekapte bomen. Het type boom dat het waterschap terug plant wordt afgestemd met de bewoners en de Groengroep Minstroom/Zonstraat.

kaart bomen Minstroom

kaart bomen Minstroom

Kaart overzicht bomen minstroom werkzaamheden

Artikel Algemeen Dagblad

In het Algemeen Dagblad editie Utrecht is een artikel geplaatst over de werkzaamheden rondom de bomen in en rond de Minstroom.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Koen Meijer op tel. (030) 209 73 61.

Kaart oever Minstroom

uitvoering Minstroom hah brief inloopavond