Wagendijk/Bijleveldkade west

De dijk aan de westkant van de Bijleveld keert het boezemwater zodat de omliggende huizen en de achterliggende gebieden niet onder water lopen. Deze dijk staat bekend als de Wagendijk. 
In 2014 is het dijkverbeteringstraject Bijleveld West – Wagendijk. Uit de wettelijke toetsing bleek namelijk dat de kade niet voldoet aan de geldende provinciale waterveiligheidsnormen voor sterkte en hoogte. Reden voor het waterschap om plannen te maken voor een dijkverbetering.

Het project betrof aanvankelijk de trajecten 118B1, 118B3 en 118B4. Eind 2015 zijn daar twee trajeten aan toegevoegd: de Verlengde Bijleveldkade West (141) en de Voorboezem Molen Kockengen (150 en 151). De locaties die verbeterd gaan worden, staan op de afbeelding en de foto's op deze pagina.

Omgeving

De kadestrekkingen liggen ten zuiden van de N201, ten noorden en ten zuiden van het oude dorp van Kockengen. Het deel van de watergang in het dorp is gereguleerd peil en in beheer bij de gemeente. De kade in het dorp aan de Voorstraat is eerder verbeterd. De totale lengte van de scope is circa 3 km. Ter plekke is tot een diepte van circa NAP -8 m. een deklaag aanwezig bestaande uit klei en daaronder veen. Het maaiveld varieert tussen NAP -1,7 m. en NAP -1.3 m.

De scope bestaat uit deze trajecten;

  • 118B1 (rood ten noorden van Kockengen)
  • 118B3 (groen ten zuiden van Kockengen)
  • 118B4 (blauw ten zuiden van Kockengen)
  • 141 (paars, Verlengde Bijleveldkade West)
  • 150 + 151 (geel, VB Molen Kockengen)

Lokaties project kadeverbetering Wagendijk/Bijleveld

Lokaties project kadeverbetering Wagendijk Bijleveld

Het proces tot het voorkeursalternatief

Alternatieven

In 2015 is in samenwerking met Witteveen en Bos een Eerste Uitwerking Ontwerp (EWO) opgesteld. In het EWO zijn voor elke strekking drie kansrijke alternatieven uitgewerkt;

  1. Plaatsen van een kerende constructie/damwand in de oeverlijn
  2. Ophogen aanwezige tuimelkade, behoud huidige wegbreedte Wagendijk
  3. Integraal ophogen van de tuimelkade en de weg

De alternatieven zijn onderling vergeleken op basis van een beoordelingskader, en gescoord op criteria als ‘kosten, ruimtelijke inpassing (landschap, teensloten, bebouwing, beplanting), invloed van kadeverbetering op zettingsgevoelige Wagendijk, toekomstvastheid kadeverbetering’. De alternatieven en de vergelijkingscriteria zijn ook gepresenteerd op een informatiebijeenkomst aan de omgeving en intensief besproken met de gemeente.
De uitkomst van de vergelijking van de alternatieven was dat realisatie van alternatief 3 een zeer grote ruimtelijk grote impact in de omgeving heeft omdat onder andere teensloten tussen de Wagendijk en bebouwing gedempt worden en lange binnenbermen gemaakt moeten worden ter plaatse van voortuinen. En, alternatief 3 vereist integrale samenwerking en (mede)financiering tussen HDSR en gemeente. Alternatief 2 scoort overall slecht, is wel goedkoopst in aanleg. Alternatief 1 is relatief duur, scoort heel goed op alle andere criteria.

Onderzoek bestuurlijk draagvlak alternatief 3

Bestuurlijk en ambtelijk was in 2016 de voorkeur om in te zetten op alternatief 3 als voorlopig voorkeursalternatief, in samenwerking en mede-financiering met de gemeente Stichtse Vecht. Echter, in de gemeentelijke begroting is nu geen geld beschikbaar voor mede-financiering van een dure integrale uitvoering van wegreconstructie – kadeverbetering.

Inzet op alternatief 1; kerende constructie/damwand

Het waterschap en de gemeente zijn in 2017 en 2018 in overleg gegaan over een gewijzigd basis-voorkeursalternatief; het plaatsen van een kerende constructie/damwand, alternatief 1. Redenen voor wijziging van de voorkeur is niet alleen dat de gemeente andere prioriteiten heeft qua budget, maar zeker ook de eerder gesignaleerde nadelen van een integrale ophoging van kade/weg voor de omgeving (dempen teensloten, kap karakteristieke beplanting, aantasting kavelpatronen etc.) en de mindere toekomstvastheid daarvan. De keuze voor een kerende constructie/damwand als VKA heeft deze nadelen helemaal niet. Deze voorkeursmaatregel voldoet ook aan de normering qua sterkte en hoogte, en heeft een grote toekomstvastheid; damwand in vaste zandlaag, geen zakkingen, levensduur 50 jaar, betere ruimtelijke inpassing. De keuze voor een damwand betekent ook dat de huidige dubbelfunctie van de Wagendijk, ontsluitingsweg op kade, vervalt.

Terwijl wij het nieuwe voorkeursalternatief uitwerken, heeft de gemeente voldoende gelegenheid om een keuze te maken over het wel of niet aanpakken van het wegdek van de Wagendijk.

Laatste nieuws

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

Planning

Het doel van het waterschap is dat de kade Bijleveld West - Wagendijk uiterlijk in 2021 weer voldoet aan de actuele normen voor hoogte en sterkte. In de figuur hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.