Optimalisatie watersysteem rondom dorp Kockengen gemeente Stichtse Vecht

Het waterschap is van plan om in het najaar van 2020 te starten met werkzaamheden om het watersysteem van Kockengen dorp te optimaliseren. De plannen voor dit project liggen tot 19 juli 2020 in de inspraak. Dit projectplan is uitgewerkt als onderdeel van het “Raamwaterplan de Tol (2019)” zoals het in het 2019 is vastgesteld.

De werkzaamheden dragen bij aan het remmen van de bodemdaling in het dorp en het zoveel mogelijk tegengaan van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water). Een belangrijke maatregel is het instellen van een vast peil (- 1.85 NAP) in de randsloot om het dorp. Hiervoor wordt op een aantal locaties werkzaamheden verricht zoals het aanbrengen van dammen, peilscheidingen, een stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen), noodoverlaat, vergroten van duikers en verbreden van een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten).

De werkzaamheden hebben als doel een robuust watersysteem te maken voor het dorp Kockengen.

Het raamwaterplan bouwt voort op uitgevoerde en voorgenomen projecten uit het “Watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Kamerik Kockengen 2007”, “Kockengen Waterproof” en “Maatregelen wateroverlast” die zijn uitgevoerd in het gebied naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2014.

Wie voert het uit

Dit is nog niet bekend, de werkzaamheden zijn in voorbereiding. De aanbesteding van de werkzaamheden start na de definitieve vaststelling van het projectplan.

Relatie met andere projecten

Er is een relatie met het project “Kockengen Waterproof”. In dit programma  hebben gemeente, provincie en waterschap afspraken gemaakt om het watersysteem en de omgeving te verbeteren. Veel van deze maatregelen (bijvoorbeeld Masterplan dorp van de gemeente) zijn in uitvoering of zelfs al gereed. Voor een robuust en klimaatbestendige inrichting is een goede samenhang tussen watersysteem en de inrichting van de omgeving van groot belang.

Planning

De plannen voor het dorp liggen tot 19 juli ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. De uitvoering van de werkzaamheden is eind 2020.

Meer informatie over de plannen en de inspraakprocedure vindt u hieronder.

Meer weten

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden eind 2020, kunt u contact opnemen met de projectleider, Niels Damme, E: niels.damme@hdsr.nl, of T: (030) 209 38 62.

Wilt u meer weten over de plannen en de inspraakprocedure? Neem dan contact op met Marije van Bergen, tel. (030) 209 71 45, e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl

Werkwijze

De werkzaamheden vinden op verschillende locaties in het dorp plaats. Zorgvuldige communicatie met de omgeving is een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is, zullen we de omgeving hierover informeren. Als er in de buurt van woningen wordt gewerkt, zal de aannemer bewoners tijdig informeren. Uitgangspunt is om hinder en overlast van de werkzaamheden tot een minimum beperken.

Bijzonderheden

Werkzaamheden zijn onderdeel van 'Kockengen Waterproof'. In dit project werken gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht en het waterschap samen.

Voor de werkzaamheden wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Er loopt momenteel een projectplanprocedure. Reageren op de plannen kan t/m 19 juli 2020.