Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk

Het project in het kort

Het waterschap heeft als beheerder van de regionale waterkering een verbeteringsplan opgesteld. In de bestaande westelijke oeverlijn van De Bijleveld wordt een vrijstaande stalen damwand geplaatst. Dit plan is eerder gepresenteerd op de informatiebijeenkomst op 17 december 2018 in Het Lokaal. De damwand krijgt de functie als waterkering. Het grondlichaam van de Wagendijk heeft na plaatsing van de damwand geen functie meer als waterkering. De totale lengte van de damwand bedraagt ca. 1,6 km. De uitvoeringsperiode is van december 2019 tot mei 2020. Het werk zal hoofdzakelijk vanaf het water worden uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven via de Wagendijk maximaal bereikbaar kunnen blijven. Na uitvoering van het werk voldoet de kade weer aan de nieuwe provinciale veiligheidsnormen voor sterkte en hoogte. Om werk met werk te maken wordt in dezelfde periode het inlaatwerk/duiker in de Wagendijk, ter hoogte van de Voorboezem Molen Kockengen, vernieuwd.

Aansluitend op de kadeverbeteringswerkzaamheden voert Gemeente Stichtse Vecht groot onderhoud uit aan de Wagendijk, tot aan de Hollandse kade. De werkzaamheden bevatten een nieuwe opbouw van de wegfundering en asfaltering.

Omgeving Wagendijk

Planning

De planning voor de komende periode is als volgt:

 • april 2019:
  • projectplan ter inzage;
  • aanvraag Omgevingsvergunning bouwen damwand;
  • aanvraag Ontheffing voor waterspitsmuis.
 • mei – juni 2019: bouwkundige opname van woningen/bijgebouwen;
 • oktober 2019: start aanbestedingsprocedure;
 • december 2019: gunning van het werk aan aannemer;
 • januari 2020: informatiebijeenkomst door aannemer, start uitvoering;
 • eind mei 2020: oplevering van de werk aan de damwand
 • zomer 2020: start groot onderhoud Wagendijk

Faunatrappen

afbeelding ree FUP

Nu in de oeverlijn van de Bijleveld een damwand wordt geplaatst, zijn faunatrappen (in jargon Fauna Uittrede Plaats) gewenst om het voor dieren mogelijk te maken ook aan deze kant uit het water te komen. Dit geldt in deze omgeving vooral voor de ringslangde ree en voor te water geraakte kleine (huis)dieren.

In goed overleg met Natuurgroep Kockengen (NGK) heeft het waterschap het aantal en de locatie van de faunatrappen bepaald. Samen zijn locaties bepaald voor eenvoudige eendentrappen en voor de speciale ree-FUP. Het ontwerp van de ree-FUP is een co-productie van NGK, Fauna Support en waterschap HDSR. Hieronder een afbeelding van een elders geplaatste ree-FUP en van een gewone faunatrap.

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via hans.verkerk@hdsr.nl of 06-81337717.

Laatste nieuws

Projectplan verbeterd en vastgesteld HDSR gaat de kade aan de westzijde van de Bijleveld, langs de Wagendijk in Kockengen, verbeteren door een damwand te plaatsen.
Het ontwerp projectplan waarin alles is beschreven heeft voor de zomer voor iedereen ter inzage gelegen.
Een aantal organisaties / personen hebben bij het waterschap een zienswijze op het ontwerp projectplan ingediend met een pleidooi voor een betere landschappelijke inpassing van de damwand.
Waterschap en betrokkenen hebben opbouwend overleg gehad over aanpassing van het ontwerp. De ontwerpaanpassing houdt in dat de bestaande paalbeschoeiing in de oeverlijn blijft staan en de damwand circa 50 cm. ‘achter’ de paalbeschoeiing wordt geplaatst. In de zone tussen de paalbeschoeiing en de damwand ontwikkelt zich een natuurvriendelijke vooroever die de damwand landschappelijk camoufleert en natuurwaarden toevoegt.

Het verbeterde aangepaste ontwerp is verwerkt in een gewijzigd projectplan dat vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap op 20 augustus jl. De indieners van de zienswijzen zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.
Het vastgestelde projectplan ligt vanaf 11 september voor zes weken ter inzage. De officiële publicatie en het vastgestelde projectplan vindt u hieronder.

Projectkaart

De kadeverbetering heeft betrekking op de kadevakken 118B1 (rood), 118B3 (geel) en 118B4 (blauw). Deze kadevakken zijn in de afbeelding rechts aangeduid.

Bouwkundige vooropname van woningen

Het plaatsen van de stalen damwand zou trillingen in de bodem kunnen veroorzaken die schade veroorzaakt aan uw woning of (bedrijfs)opstallen. Vanzelfsprekend doen HDSR en de aannemer er alles aan om dit te voorkomen. De uitvoeringsmethode wordt zo gekozen dat het risico op schade minimaal is. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, wordt op kosten van HDSR vooraf een opname van de bouwkundige staat van de schadegevoelige gebouwen gemaakt, die op korte afstand van de damwand staan. Deze vooropname wordt in de maanden mei/juni uitgevoerd door een onafhankelijk expertise-bureau. Een adviseur neemt contact met u op voor een afspraak. Als eigenaar ontvangt u een kopie van het rapport. Ook plaatst de aannemer op verzoek van HDSR trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan wordt de uitvoeringsmethode aangepast. Met het aanbieden van de bouwkundige vooropname en het plaatsen van de trillingsmeters wil HDSR laten zien dat zij het risico op schade serieus neemt. Wij hopen op deze manier uw bezorgdheid daarover zo veel mogelijk weg te nemen.

Waterspitsmuis in het vizier

afbeelding waterspitsmuis

Voor het project is een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde planten - en dierensoorten in de buurt van de kadeverbetering. De rapportage Quickscan Wet natuurbescherming kadeverbetering Bijleveld West-Wagendijk (RPS) kunt u hieronder inzien.

Het rapport schrijft een aantal algemene voorzorgsmaatregelen voor die het waterschap moet (laten), uitvoeren om een negatief effect op diverse algemene diersoorten door de werkzaamheden te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen worden in het uitvoeringscontract opgedragen aan de aannemer.

Bijzondere aandacht verdient de beschermde waterspitsmuis die voorkomt in de riet – ruigtes ten oosten van de Wagendijk. De werkzaamheden van de kadeverbetering hebben een negatief effect op de leefomgeving van dit beestje. Om het werk te kunnen uitvoeren, is verplicht dat het waterschap een Ontheffing Wet natuurbescherming verkrijgt van de Provincie Utrecht. De aanvraag voor de ontheffing is in april 2019 ingediend, samen met ons voorstel welke maatregelen we extra nemen om het verjagen van de waterspitsmuis te voorkomen.