Hoogwatervoorziening Wagendijk

De werkzaamheden voor de aanleg van de hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) voor de woningen aan de Wagendijk zijn gestart. Begin oktober is aannemer Van Oostrum gestart met de werkzaamheden aan de stuwen.

De aanleg van de hoogwaterziening loopt parallel aan de werkzaamheden voor de kadeverbetering en reconstructie van de Wagendijk. De werkzaamheden van beide projecten worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Bescherming gebouwen

De hoogwatervoorziening is gepland voor de woningen langs de westzijde van de Wagendijk tussen de provinciale weg N401/Meentweg en de Hollandse Kade (zie kaartje op de pagina). De voorziening is nodig om de kwetsbare fundering van de gebouwen achter de Bijleveldkade West te beschermen tegen een geplande peilverlaging in de polder Teckop. Dit lagere peil kan leiden tot het droogvallen van deze funderingen, waardoor ze gaan rotten.

De bestaande inlaten die de hoogwatervoorziening van water zullen voorzien worden bij het project van de kadeverbetering vervangen en/of hersteld. Daar waar dat nodig, neemt het waterschap dit bij de aanleg van de hoogwatervoorziening mee. Zo voorkomen we dat het peil in het betreffende peilvak uit zal zakken.

De uitvoering is gestart

Firma van Oostrum BV uit Westbroek legt de hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) aan. De aannemer verzorgt ook de communicatie met de omgeving. U kunt de aannemer bereiken via de mail, wagendijk0@gmail.com. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de uitvoerder Bert van Sligtenhorst, 06-10259785.

Naar het watergebiedsplan

De aanleg van de hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) is onderdeel van het watergebieds-plan Kamerik Kockengen:

Planning

September 2019     : Start uitvoering werkzaamheden
December 2020       : Afronding werkzaamheden

Overzichtstekeningen van de werkzaamheden

Hieronder vindt u de overzichtstekeningen met alle geplande werkzaamheden.

Op deze tekeningen ziet u ook op welke locatie het kappen van bomen nodig is.

Op sommige locaties is sprake van een houten damwand, op andere locaties komt een kunststof damwand van prolock. Ter informatie zijn de tekeningen met de damwandprofielen ook toegevoegd.

Waterpeil en peilbesluit

Het peil in de hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) zal gelijk zijn aan het huidige zomerpeil in de polder. Door het zakkende maaiveld wordt het peil binnen en buiten de hoogwatervoorziening voortdurend geëvalueerd

Het watergebiedsplan, waar deze maatregel en te hanteren peilen in beschreven wordt, dateert uit 2007. Normaliter wordt elke 10 jaar een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) opgesteld. Omdat nog niet alle maatregelen uit het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) gerealiseerd zijn, is de peilverlaging uit het bijbehorende peilbesluit nog niet overal ingesteld. Het waterschap heeft bij de provincie toestemming gekregen om de termijn van het peilbesluit met een periode van vijf jaar te verlengen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met onze projectleider, Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl of T (030) 209 3862.

Voor directe vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de aannemer. Dit kan per mail  wagendijk0@gmail.com of telefonisch met de uitvoerder Bert van Sligtenhorst, 06-10259785. De keet van de aannemer staat op het erf bij Wagendijk 8a in Kockengen.