Hoogwatervoorziening Wagendijk

De aanleg van de hoogwatervoorziening voor de woningen aan de Wagendijk komt weer een stap dichterbij. Ons adviesbureau, Bureau Kragten stelt een bestek op voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra dit gereed is, volgt de aanbesteding van het werk en het selecteren van een aannemer. We verwachten dat dit voor de zomervakantie is afgerond.

De aanleg van de hoogwaterziening loopt parallel aan de werkzaamheden voor de kadeverbetering en reconstructie van de Wagendijk. De werkzaamheden van beide projecten worden op elkaar afgestemd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Bescherming gebouwen

De hoogwatervoorziening is gepland voor de woningen langs de westzijde van de Wagendijk tussen de provinciale weg N401/Meentweg en de Hollandse Kade (zie kaartje op de pagina). De voorziening is nodig om de kwetsbare fundering van de gebouwen achter de Bijleveldkade West te beschermen tegen een geplande peilverlaging in de polder Teckop. Dit lagere peil kan leiden tot het droogvallen van deze funderingen, waardoor ze gaan rotten.

De bestaande inlaten die de hoogwatervoorziening van water zullen voorzien worden bij het project van de kadeverbetering vervangen en/of hersteld. Daar waar dat nodig, neemt het waterschap dit bij de aanleg van de hoogwatervoorziening mee. Zo voorkomen we dat het peil in het betreffende peilvak uit zal zakken.

Samen met

Bureau Kragten heeft in opdracht van het waterschap het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Sinds 2017 vinden er gesprekken plaats om het ontwerp van de hoogwatervoorziening te finetunen met de bewoners.

De aanbesteding van het project is afgerond: de firma van Oostrum BV uit Westbroek gaat de hoogwatervoorziening aanleggen. De aannemer verzorgt de communicatie met de omgeving en zal de direct betrokken grondeigenaren uitnodigen voor een informatieavond en keukentafelgesprekken.

Planning

September 2019     : Start uitvoering werkzaamheden
Februari 2020        : Afronding werkzaamheden

Kappen van bomen

Op een aantal locaties waar een hoogwatervoorziening of een dam gepland is, staan bomen. Deze bomen moeten verwijderd worden. De kap is met de betreffende eigenaren besproken.
Voor het kappen van de bomen heeft het waterschap een omgevingsvergunning aangevraagd bij gemeente Stichtse Vecht.

Overzichtstekeningen van de werkzaamheden

Hieronder vindt u de overzichtstekeningen met alle geplande werkzaamheden.

Op deze tekeningen ziet u ook op welke locatie het kappen van bomen nodig is.

Op sommige locaties is sprake van een houten damwand, op andere locaties komt een kunststof damwand van prolock. Ter informatie zijn de tekeningen met de damwandprofielen ook toegevoegd.

Waterpeil en peilbesluit

Het peil in de hoogwatervoorziening zal gelijk zijn aan het huidige zomerpeil in de polder. Door het zakkende maaiveld wordt het peil binnen en buiten de hoogwatervoorziening voortdurend geëvalueerd

Het watergebiedsplan, waar deze maatregel en te hanteren peilen in beschreven wordt, dateert uit 2007. Normaliter wordt elke 10 jaar een nieuw peilbesluit opgesteld. Omdat nog niet alle maatregelen uit het watergebiedsplan gerealiseerd zijn, is de peilverlaging uit het bijbehorende peilbesluit nog niet overal ingesteld. Het waterschap heeft bij de provincie toestemming gekregen om de termijn van het peilbesluit met een periode van vijf jaar te verlengen.

Naar het watergebiedsplan

De aanleg van de hoogwatervoorziening is onderdeel van het watergebieds-plan Kamerik Kockengen:

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met onze projectleider, Niels Damme, niels.damme@hdsr.nl of T (030) 209 3862.