Hoogwatervoorziening Wagendijk

Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een hoogwatervoorziening voor de woningen aan de Wagendijk. Dit is een onderdeel van Watergebiedsplan Kamerik Kockengen. Dit project loopt parallel aan de werkzaamheden voor de kadeverbetering en reconstructie van de Wagendijk. De werkzaamheden van beide projecten worden op elkaar afgestemd om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Bescherming gebouwen

De hoogwatervoorziening is gepland voor de woningen langs de westzijde van de Wagendijk tussen de provinciale weg N401/Meentweg en de Hollandse Kade (zie kaartje op de pagina). De voorziening is nodig om de kwetsbare fundering van de gebouwen achter de Bijleveldkade West te beschermen tegen een geplande peilverlaging in de polder Teckop. Dit lagere peil kan leiden tot het droogvallen van deze funderingen, waardoor ze gaan rotten.

De bestaande inlaten die de hoogwatervoorziening van water zullen voorzien worden bij het project van de kadeverbetering vervangen en/of hersteld. Daar waar dat nodig, neemt het waterschap dit bij de aanleg van de hoogwatervoorziening mee. Zo voorkomen we dat het peil in het betreffende peilvak uit zal zakken.

Afstemming met belanghebbenden

In het voortraject is een bewonerscommissie opgericht voor de Wagendijk. De eerste plannen zijn destijds met deze commissie afgestemd. Bureau Kragten heeft in opdracht van het waterschap het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Sinds 2017 vinden er gesprekken plaats om het ontwerp van de hoogwatervoorziening te finetunen met de bewoners.

Over het definitieve ontwerp wordt in de eerste helft van 2019 door het waterschap een besluit genomen. Hierin wordt ook de inbedding van recente ontwikkelingen in de polder mee genomen. Hierna wordt gecommuniceerd over de verdere planning van de aanleg van de hoogwatervoorziening.

Peilbesluit Kockengen

Het watergebiedsplan, waar deze maatregel en te hanteren peilen in beschreven wordt, dateert uit 2007. Normaliter wordt elke 10 jaar een nieuw peilbesluit opgesteld. Omdat nog niet alle maatregelen uit het watergebiedsplan gerealiseerd zijn, is de peilverlaging uit het bijbehorende peilbesluit nog niet overal ingesteld. Het waterschap heeft bij de provincie een verzoek ingediend om de termijn van het peilbesluit met een periode van vijf jaar te verlengen.

Vanuit het gebied zijn inmiddels ook vragen gekomen of de beoogde peilverlaging uit het watergebiedsplan (2007) nog wel nodig en realistisch is. Duidelijk is dat het waterpeil rondom de bebouwing langs de Wagendijk losgekoppeld moet worden van het peil in de polder. Alleen op deze manier is een peilverlaging mogelijk. Maar de mate van peilverlaging zal nog nader worden bekeken. De verwachting is dat hier een nieuw peilbesluit voor wordt genomen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met onze omgevingsadviseur Miriam Duijkers, E: miriam.duijkers@hdsr.nl of T: (030) 634 57 58.

Naar het watergebiedsplan

De aanleg van de hoogwatervoorziening is onderdeel van het watergebiedsplan Kamerik Kockengen: