Wagendijk/Bijleveldkade west

De dijk aan de westkant van de Bijleveld keert het boezemwater zodat de omliggende huizen en de achterliggende gebieden niet onder water lopen. Deze dijk noemen we ook regionale waterkering en staat bekend als de Wagendijk.

Wilnis

Na de dijkdoorbraak van de sterk verdroogde veendijk in de gemeente Wilnis in 2003, is onderzoek gedaan naar de oorzaak van die dijkdoorbraak. Als gevolg hiervan zijn nieuwe inzichten verkregen rondom de veiligheid van oude dijken. Er zijn ook nieuwe technische normen ontwikkeld, waaraan alle regionale waterkeringen worden getoetst.

Wagendijk

In 2012 bleek na een globale toetsing dat de Wagendijk niet voldoet aan deze nieuwe normen. Sommige delen van deze dijk zijn niet hoog of sterk genoeg. Bovendien is de conditie van de weg die op de dijk ligt niet al te best te noemen. Het betreft de strekkingen zoals aangegeven in het kaartje dat op deze pagina staat.

Het project

Kadeverbetering Bijleveld West – Wagendijk is gestart in 2014. Uit de wettelijke toetsing blijkt dat de kade niet voldoet aan de geldende provinciale waterveiligheidsnormen voor sterkte en hoogte. Om deze reden heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) een kadeverbetering gepland.

Het kadeverbeteringsproject betrof aanvankelijk de trajecten 118B1, 118B3 en 118B4. Eind 2015 zijn de Verlengde Bijleveldkade West (141) en de Voorboezem Molen Kockengen (150 en 151) toegevoegd aan het project. De te versterken kadetrajecten, de scope van het project, is aangeduid in afbeelding hieronder.

Omgeving

De kadestrekkingen liggen ten zuiden van de N201, ten noorden en ten zuiden van het oude dorp van Kockengen. Het deel van de watergang in het dorp is gereguleerd peil en in beheer bij de gemeente. De kade in het dorp aan de Voorstraat is eerder verbeterd. De totale lengte van de scope is circa 3 km. Ter plekke is tot een diepte van circa NAP -8 m. een deklaag aanwezig bestaande uit klei en daaronder veen. Het maaiveld varieert tussen NAP -1,7 m. en NAP -1.3 m.

De scope bestaat uit deze trajecten;

  • 118B1 (rood ten noorden van Kockengen)
  • 118B3 (groen ten zuiden van Kockengen)
  • 118B4 (blauw ten zuiden van Kockengen)
  • 141 (paars, Verlengde Bijleveldkade West)
  • 150 + 151 (geel, VB Molen Kockengen)

Trajecten kadeverbetering

kaartje Bijleveld West- Wagendijk

Het proces tot het voorkeursalternatief

Alternatieven

In 2015 is in samenwerking met Witteveen en Bos een Eerste Uitwerking Ontwerp (EWO) opgesteld. In het EWO zijn voor elke strekking drie kansrijke alternatieven uitgewerkt;

  1. Plaatsen van een kerende constructie/damwand in de oeverlijn
  2. Ophogen aanwezige tuimelkade, behoud huidige wegbreedte Wagendijk
  3. Integraal ophogen van de tuimelkade en de weg

De alternatieven zijn onderling vergeleken op basis van een beoordelingskader, en gescoord op criteria als ‘kosten, ruimtelijke inpassing (landschap, teensloten, bebouwing, beplanting), invloed van kadeverbetering op zettingsgevoelige Wagendijk, toekomstvastheid kadeverbetering’. De alternatieven en de vergelijkingscriteria zijn ook gepresenteerd op een informatiebijeenkomst aan de omgeving en intensief besproken met de gemeente.
De uitkomst van de vergelijking van de alternatieven was dat realisatie van alternatief 3 een zeer grote ruimtelijk grote impact in de omgeving heeft omdat onder andere teensloten tussen de Wagendijk en bebouwing gedempt worden en lange binnenbermen gemaakt moeten worden ter plaatse van voortuinen. En, alternatief 3 vereist integrale samenwerking en (mede)financiering tussen HDSR en gemeente. Alternatief 2 scoort overall slecht, is wel goedkoopst in aanleg. Alternatief 1 is relatief duur, scoort heel goed op alle andere criteria.

Onderzoek bestuurlijk draagvlak alternatief 3

Bestuurlijk en ambtelijk was in 2016 de voorkeur om in te zetten op alternatief 3 als voorlopig voorkeursalternatief, in samenwerking en mede-financiering met de gemeente Stichtse Vecht. Echter, in de gemeentelijke begroting is nu geen geld beschikbaar voor mede-financiering van een dure integrale uitvoering van wegreconstructie – kadeverbetering.

Inzet op alternatief 1; kerende constructie/damwand

Het waterschap en de gemeente zijn in 2017 en 2018 in overleg gegaan over een gewijzigd basis-voorkeursalternatief; het plaatsen van een kerende constructie/damwand, alternatief 1. Redenen voor wijziging van de voorkeur is niet alleen dat de gemeente andere prioriteiten heeft qua budget, maar zeker ook de eerder gesignaleerde nadelen van een integrale ophoging van kade/weg voor de omgeving (dempen teensloten, kap karakteristieke beplanting, aantasting kavelpatronen etc.) en de mindere toekomstvastheid daarvan. De keuze voor een kerende constructie/damwand als VKA heeft deze nadelen helemaal niet. Deze voorkeursmaatregel voldoet ook aan de normering qua sterkte en hoogte, en heeft een grote toekomstvastheid; damwand in vaste zandlaag, geen zakkingen, levensduur 50 jaar, betere ruimtelijke inpassing. De keuze voor een damwand betekent ook dat de huidige dubbelfunctie van de Wagendijk, ontsluitingsweg op kade, vervalt.

Terwijl wij het nieuwe voorkeursalternatief uitwerken, heeft de gemeente voldoende gelegenheid om een keuze te maken over het wel of niet aanpakken van het wegdek van de Wagendijk.

Besluit bestuur september 2018

Het bestuur van het waterschap zal in september 2018 een besluit nemen over het definitieve Voorkeursalternatief.

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

Planning

Het doel van het waterschap is dat de kade Bijleveld West - Wagendijk uiterlijk in 2021 weer voldoet aan de actuele normen voor hoogte en sterkte. In de figuur hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

Foto traject 150 en 151

Traject 150 en 151

Foto traject B3 en B4

Traject B3 en B4

foto Traject 141

Traject 141

Foto traject B1

Traject B1