Wagendijk/Bijleveldkade west

De dijk aan de westkant van de Bijleveld keert het boezemwater zodat de omliggende huizen en de achterliggende gebieden niet onder water lopen. Deze dijk noemen we ook regionale waterkering en staat bekend als de Wagendijk.

Wilnis

Na de dijkdoorbraak van de sterk verdroogde veendijk in de gemeente Wilnis in 2003, is onderzoek gedaan naar de oorzaak van die dijkdoorbraak. Als gevolg hiervan zijn nieuwe inzichten verkregen rondom de veiligheid van oude dijken. Er zijn ook nieuwe technische normen ontwikkeld, waaraan alle regionale waterkeringen worden getoetst.

Wagendijk

In 2012 bleek na een globale toetsing dat de Wagendijk niet voldoet aan deze nieuwe normen. Sommige delen van deze dijk zijn niet hoog of sterk genoeg. Bovendien is de conditie van de weg die op de dijk ligt niet al te best te noemen. Het betreft de strekkingen zoals aangegeven in het kaartje dat op deze pagina staat.

Samenwerking gemeente en waterschap

De gemeente als wegbeheerder en het waterschap als dijkbeheerder werken samen met als doel de dijk inclusief de in slechte staat verkerende weg in zijn geheel voor een lange periode te verbeteren. Het gezamenlijke projectteam dat is gevormd wordt ondersteund door ingenieursbureau Witteveen+Bos. Daarnaast levert de bewonerscommissie Wagendijk een waardevolle bijdrage door mee te denken en commentaar te geven tijdens het ontwerpproces. Bent u benieuwd wat de rol van de bewonerscommissie Wagendijk is en wie de leden zijn? Kijk dan op de pagina over de Hoogwatervoorziening Wagendijk.

Stand van zaken

In 2014 is tijdens een bewonersavond een aankondiging gedaan van de voorbereidingen voor dit project. In de afgelopen anderhalf jaar is intensief onderzoek gedaan. De gehele waterkering is ingemeten en geïnventariseerd, de bodem is met behulp van boringen en sonderingen in kaart gebracht en de dijk is uitvoerig doorgerekend om in detail vast te stellen wat er waar aan mankeert.

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van de dijkverbetering. Zodra het concept ontwerp gereed is, delen we deze met de direct belanghebbenden (voornamelijk de mensen die met hun eigendommen direct te maken krijgen met de gevolgen van het ontwerp).

Informatie delen met belanghebbenden

Gemeente en waterschap willen de voortgang van het proces graag met alle bewoners langs de Wagendijk delen, niet in de laatste plaats om informatie op te halen uit de omgeving.
Op 3 november 2016 is er een bewonersavond geweest waar de bewoners en eigenaren langs de Wagendijk en Voorstraat voor waren uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is meer verteld over het proces van het project. Ook zijn de concept ontwerpen die in de afgelopen 1,5 jaar vorm gekregen hebben op basis van de toetsingen die zijn uitgevoerd, getoond en besproken.

We realiseren ons dat de uitvoering – die volgens planning niet eerder zal starten dan medio 2018 – ook invloed heeft op het verkeer dat over de Wagendijk heen komt en daarmee mogelijk ook op de bedrijfsvoering. Alle belanghebbende worden in het verdere traject blijvend betrokken en geïnformeerd. Ook de bewonerscommissie blijft betrokken bij het verder traject.

Andere projecten in de omgeving

Tot slot is het goed om te melden dat de dijkverbetering een belangrijke relatie heeft met onder andere de aanleg van een hoogwatervoorziening langs de Wagendijk. Meer informatie hierover is te vinden als u op de link klikt naar de Hoogwatervoorziening Wagendijk.

Meer weten?

Bel onze projectleider Steven van Twist  via telefoon (030) 209 73 61.

Wagendijk Bijleveldkade west

Wagendijk Bijleveldkade west