Dijkverbeteringen Kockengen

Deelprojecten dijkverbeteringen Kockengen

Dijkverbeteringen

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen binnen het gebied. Het waterschap heeft als doel gesteld om alle regionale waterkeringen in 2020 te laten voldoen aan de veiligheidseisen die na het bezwijken van de veenkade in Wilnis worden gesteld aan regionale waterkeringen.

Meerdere projecten in klein gebied

In en rondom Kockengen liggen diverse waterkeringen zoals de Wagendijk en de oostelijke kade langs de Bijleveld (ook wel Heicop genoemd). Deze waterkeringen zijn recent getoetst aan de strenge normen. Uit deze toetsingen blijkt dat de waterkeringen niet overal voldoende hoog en sterk zijn. Het waterschap werkt aan de verbetering van deze waterkeringen. Het gaat om een aantal projecten in een relatief klein gebied. Op het kaartje zijn de precieze locaties van de projecten aangegeven.

Hoogwatervoorziening

Naast de dijkverbeteringen bereidt het waterschap ook de aanleg van een hoogwatervoorziening voor bebouwing langs de Wagendijk voor. In de polders Teckop, Kockengen en Portengen zijn knelpunten geconstateerd in het watersysteem. Naar aanleiding daarvan zijn oplossingen geformuleerd in het Watergebiedsplan Kamerik & Kockengen. Eén van deze maatregelen is het verlagen van het polderpeil in de polder Teckop. Om dit te kunnen uitvoeren dient een hoogwatervoorziening aangelegd te worden. Deze hoogwatervoorziening is nodig om het juiste (vaste) waterpeil in te kunnen stellen ter bescherming van gebouwen (funderingen) tegen de negatieve effecten van peilverlaging in het omliggende poldergebied.

Alle projecten op het kaartje

Op het kaartje staan de projecten in het gebied gemarkeerd met een vlaggetje. Klik op een vlaggetje voor meer informatie over een specifiek project.