Dijkverbeteringen Kockengen

Deelprojecten dijkverbeteringen Kockengen

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen, de dijken, binnen het gebied. Het waterschap heeft als doel gesteld om alle regionale waterkeringen in 2020 te laten voldoen aan de veiligheidseisen die na het bezwijken van de veenkade in Wilnis worden gesteld aan regionale waterkeringen.

Meerdere dijkversterkingsprojecten

In en rondom Kockengen liggen verschillende waterkeringen zoals de Wagendijk en de oostelijke kade langs de Bijleveld (ook wel Heicop genoemd). Deze waterkeringen zijn getoetst aan de strenge normen. Uit deze toetsingen beek dat de waterkeringen niet overal voldoende hoog en sterk zijn. Het waterschap werkt aan de verbetering van deze waterkeringen. Het versterken van een aantal dijken, waaronder de oostelijke kade langs de Bijleveld is afgerond. Op het kaartje zijn de precieze locaties van de projecten aangegeven.

Hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast)

Naast de dijkverbeteringen bereidt het waterschap ook de aanleg van een hoogwatervoorziening voor bebouwing langs de Wagendijk. In de polders Teckop, Kockengen en Portengen zijn knelpunten geconstateerd in het watersysteem. Naar aanleiding daarvan zijn oplossingen geformuleerd in het Watergebiedsplan Kamerik & Kockengen. Eén van deze maatregelen is het verlagen van het polderpeil in de polder Teckop. Om dit te kunnen uitvoeren dient een hoogwatervoorziening aangelegd te worden. Deze hoogwatervoorziening is nodig om het juiste (vaste) waterpeil in te kunnen stellen ter bescherming van gebouwen (funderingen) tegen de negatieve effecten van peilverlaging in het omliggende poldergebied.