Aanleg Natuurvriendelijke Oever in de Kockengense Achterwetering (Kockengen)

Opgave zes kilometer NVO

In de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) werkt het waterschap aan de aanleg van 6 kilometer natuurvriendelijke oever, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers (NVO) worden aangelegd zodat een natuurlijkere overgang van land naar water ontstaat die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) toeneemt en minder nutriënten van de aanliggende landbouwgronden uitspoelen.

Aanleg NVO Achterwetering

De oevers van de Kockengense Wetering zijn op een aantal locaties aan het afkalven. Dit heeft verschillende oorzaken zoals: te steile kanten, vee betreding en stroming van het water. In overleg met beide perceel eigenaren wordt langs de gehele lengte van de Achterwetering een drie meter brede NVO aangelegd. Welke voorzien wordt van een onderwaterbeschoeiing om zo rustiger water in de NVO te verkrijgen waardoor waterplanten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een bijkomend voordeel van deze onderwaterbeschoeiing is dat deze waarschijnlijk ook verdere afkalving aan de aangrenzende percelen zal voorkomen.

Achterwetering

Projectplan

Het ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur (Ook wel college van dijkgraaf en hoogheemraden. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten die zijn genomen door het algemeen bestuur) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Het plan ligt van 9 september tot en met 21 oktober ter inzage.

Hieronder vindt u de documenten van het projectplan:

Subsidie

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren)(Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Contactpersoon

Niels Damme, niels.damme@HDSR.nl , 030 209 38 62