Aanleg Natuurvriendelijke Oever in de Kockengense Achterwetering (Kockengen)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Omdat de waterkwaliteit nog niet voldoet aan de normen, heeft het waterschap in haar waterbeheerplan Waterkoers (2016) maatregelen beschreven om de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen is dat uiterlijk in 2021 6 km natuurvriendelijke oever aangelegd dient te worden met een gemiddelde breedte van 5 m.

In de Kockengense Achterwetering is ruimte om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Het waterschap is hierover in overleg met de perceeliegenaren. Nog een reden hiervoor is de afwezigheid van wegen en kabels en leidingen en aanwezigheid van agrarisch- en natuurgebied.

De oevers van de Kockengense Wetering zijn op een aantal locaties aan het afkalven. Dit heeft verschillende oorzaken zoals: te steile kanten, veebetreding en stroming van het water. Als gevolg hiervan raakt de perceeleigenaar steeds meer grond kwijt. Tevens is er door het betreden van vee betrekkelijk weinig leefmilieu voor flora en fauna. Door (2,2 kilometer) natuurvriendelijke oevers aan te leggen, neemt het potentiële leefmilieu van flora en fauna flink toe. De verwachting is dat met de toename van waterplanten ook de visstand en de macrofauna (ongewervelde waterdieren) zich verder ontwikkelen. Voor de aanleg van de werkzaamheden zullen ondiepe graafwerkzaamheden van de oevers plaatsvinden.

Wie voert het uit

De uitvoerder is nog niet bekend, het project moet nog worden aanbesteed.

Werkwijze

De werkzaamheden worden vanaf het agrarisch perceel uitgevoerd. Vrijkomende grond wordt op het aangrenzend perceel verspreid. Om de natuurvriendelijke oever te beschermen tegen stroming en golfslag wordt een beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal) aangebracht. De werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen overlast in de omgeving.

Bijzonderheden

Er zit een Europese subsidie op het werk.

Grondzaken is momenteel bezig met de verwerving van de benodigde grond.

Voor dit project loopt een projectplanprocedure.

Contactpersoon

Niels Damme, niels.damme@HDSR.nl , 030 209 38 62

Relatie met andere projecten

In dit gebied wordt momenteel ook de hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) Wagendijk aangelegd.

Planning uitvoering

Nog nader te bepalen. De planning is afhankelijk van grondverwerving (naar schatting najaar 2020)