Waterberging en -doorvoer Willeskop

Het regent vaker en harder. Delen van het watersysteem van het waterschap zijn kwetsbaar bij extreme neerslagsituaties. Om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering doen wij onderzoek naar hoe wij ons watersysteem ook in de toekomst robuust en klimaatbestendig kunnen houden. Het project ‘Waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) en -doorvoer Willeskop’ is hier een voorbeeld van. Daarom heeft het waterschap in 2019 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om het natuurgebied Willeskop als waterbergingsgebied (Aangelegde opvangplek voor overtollig water van rivieren na bijvoorbeeld hevige regenval) in te zetten. En om water door de Lopikerwaard af te voeren naar de Lek, om wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in het gebied zo veel mogelijk te voorkomen.

Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase. Er wordt veel onderzoek gedaan en inmeetwerkzaamheden uitgevoerd. Met de verzamelde gegevens wordt toegewerkt naar een eerste ontwerp, waaruit ook moet blijken of dit project ook daadwerkelijk uit te voeren is.

Stand van zaken

Verkenningsfase

In de maanden juli en augustus 2020 wordt het projectgebied ingemeten door de firma Siegers. Het overgrote deel van het in te meten gebied wordt lopend uitgevoerd. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt worden van o.a. een quad, een elektrisch bootje en een dienstauto.

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met projectleider Jasper Zalm, e-mail jasper.zalm@hdsr.nl of tel (030) 634 5847.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inmeting,? Neemt u dan contact op met Peter Bunnik, via e-mail: peter.bunnik@hdsr.nl of telefonisch: (030) 634 5846.

Doel van het project

Doel van het project is om water te kunnen bergen in het natuurgebied Willeskop. En om water te kunnen doorvoeren naar de Lek. Dit geeft het waterschap meer sturingsmogelijkheden in extreem natte perioden en daarmee een breder handelingsperspectief bij (dreigende) wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water).

Als referentie geldt het eerder gerealiseerde inrichtingsplan voor natuurontwikkelingsgebied de Hooge Boezem (Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater) achter Haastrecht https://www.hdsr.nl/@14460/nieuwe-waterberging/. Dit project is voorbeeld van een succesvolle combinatie van waterberging (Proces waarbij na bijvoorbeeld hevige regenval overtollig rivierwater in een opvangplek kan lopen, waarbij dit water wordt bewaard voor drogere tijden) en natuurontwikkeling in hetzelfde gebied.

Cultuurhistorie

Het projectgebied heeft een uitgebreid waterhuishoudkundig verleden. Langs de huidige Korenmolenvliet heeft een voorboezem  gelegen met meerdere windmolens die het water getrapt opmaalden. Deze zijn uiteindelijk vervangen door het stoomgemaal van Benschop. Het stoomgemaal heeft rond 1985 zijn functie verloren doordat in de ruilverkaveling vier nieuwe gemalen zijn gebouwd.

Binnen het project is de ambitie uitgesproken om naast de technische uitvoering ook de belevingswaarde en cultuurhistorie te versterken.

Projectgebied

Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop van Staatsbosbeheer en de boezem (Tijdelijke opslagplaats voor overtollig polderwater) met kades langs de Damweg in Oudewater.