Toetsing Heinoomsvaartkade Zuid

Na de dijkdoorbraak van de sterk verdroogde veendijk in de gemeente Wilnis in 2003, is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de dijkdoorbraak. Als gevolg hiervan zijn nieuwe inzichten verkregen rondom de veiligheid van oude dijken. Er zijn ook nieuwe technische normen ontwikkeld, waaraan alle regionale waterkeringen worden getoetst. In 2012 bleek na een globale toetsing dat de Heinoomsvaartkade Zuid niet voldoet aan deze nieuwe normen. De zuidkade van de Heinoomsvaart is afgekeurd op de toetssporen hoogte en stabiliteit binnentalud.

Doel van het project is dat de Heinoomsvaartkade eind 2017 voldoet aan de eisen. In de eerste fase van het project zal een gedetailleerde toetsing plaatsvinden om de waterkering nader te onderzoeken.

Werkomschrijving

Er wordt een omgevingsanalyse en een gedetailleerde toetsing uitgevoerd. Als voldoende gegevens verzameld en geanalyseerd zijn, zal op basis van de gegevens besloten worden of de kade verbeterd moet worden.

Planning

We gaan het komende jaar aan de slag met het definitieve ontwerp en hopelijk met de uitvoering. De werkzaamheden zullen eind 2016 van start gaan.

Meer weten?

Bel onze projectleider Marten van der Hoeve via telefoon (030) 209 73 61.

Kaart: te onderzoeken gebied

De Heinoomsvaartkade Zuid heeft een totale lengte van 2030 m en ligt in de gemeente Woerden. De kade bevindt zich langs de Heinoomsvaart. Dit is een boezemwater in beheer van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.