Realisatie bufferzone Achttienhoven

De polder Achttienhoven is een open veenweidegebied met landbouwpercelen en natuurgebieden. De polder wordt in het noorden begrensd door natuurgebied De Haeck en in het zuiden door het riviertje De Meije.

Vanuit natuurgebied de Haeck stroomt permanent grondwater naar polder Achttienhoven. Met de inrichting van een hydrologische bufferzone voorkomen we extra wegzijging vanuit De Haeck, waardoor extra verdroging in De Haeck wordt tegengegaan.
Voordeel is ook dat de agrarische polder niet wordt belast met extra overtollig water, waardoor de bergingscapaciteit op orde blijft.

De bufferzone wordt 75 meter breed en krijgt een eigen waterhuishouding.

Meer weten?

Neem contact op met de projectleider, Jacco van Capelle: T: 3130 634 5885 of E: jacco.van.capelle@hdsr.nl

De realisatie van de bufferstrook is een van de projecten van het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Zegveld en Oud-Kamerik.

Werkwijze

Voor de realisatie van de bufferstrook zijn verschillende werkzaamheden nodig. Het waterschap gaat een nieuw hoofdwatergang aanleggen langs het bebouwingslint van de Bosweg. De bestaande hoofdwatergang langs de zuidkant van de Bosweg, wordt als de nieuwe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) er is, een polderwatergang met een hoger peil. Ook gaan we gronddammen aanleggen, duikers verwijderen en bestaande dammen dichtzetten. Zo sluiten we de bufferzone hydrologisch af van de rest van de polder.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Schep BV uit Montfoort.

Ligging projectgebied

Ligging bufferzone

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden start in september 2020. Het project is klaar in januari 2021.

Het projectplan

De plannen voor de bufferstrook staan beschreven in het projectplan. Het projectplan is op 5 juni 2018 definitief vastgesteld.