Realisatie Hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat

Om gebouwen te beschermen tegen scheurvorming en verzakking door een te laag waterpeil, laat het waterschap verschillende maatregelen uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat het peil bij de gebouwen stijgt en op de agrarische percelen daalt. Hierdoor kunnen agrariërs hun percelen goed betreden.

Door deze maatregelen uit te voeren wordt voldaan aan het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor het peilgebied Kamerik West en Oost volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit.

De maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het graven van een watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten), aanbrengen van dammen, duikers, overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.) en een inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten). De werkzaamheden worden uitgevoerd op grondgebied van derden en van het waterschap.

Wie deze werkzaamheden gaat uitvoeren en op welke manier, is nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op deze kaart is te zien waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Hoogwatervoorziening Oud Kamerik

Dit project is onderdeel van het reeds gerealiseerde project "Hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) Oud Kamerik" en is onderdeel van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor het gebied Kamerik West en Oost.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u vinden via onderstaande link

Planning

De uitvoering van dit project start medio 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Niels Damme via

Telefoon: 030 209 38 62
E-mail: niels.damme@hdsr.nl