Verbetering van de waterhuishouding IJsselveld over de Vaart

Projectplan

Het ontwerp-projectplan voor dit gebied ligt ter inzage vanaf 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020. In deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend bij het waterschap. Het projectplan kunt u onderaan dit blok downloaden.

In het gebied IJsselveld over de Vaart is het watersysteem niet op orde. De peilen kunnen niet goed worden ingesteld en er kan niet goed worden bijgestuurd. Het gevolg hiervan is dat er sprake is van structurele wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) en watertekorten.

Het doel van dit plan is om de waterhuishouding te verbeteren door meerdere maatregelen uit te voeren. Door het doen van verschillende werkzaamheden, kunnen de vereiste peilen worden ingesteld en de aan- en afvoer van het water in het gebied worden gegarandeerd.

De maatregelen die genomen worden zijn:

  • Het verbeteren van de inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) aan de Lindeboomseweg (Mastwijkerdijk).
  • Het aanbrengen van een drijfbalk langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zodat er minder drijfvuil ophoopt voor de inlaat van de Lindeboomseweg.
  • Het vernieuwen van de inlaat Montfoortse Vaart (Cattenbroekerdijk).
  • Het aanbrengen van 3 regelbare stuwen.
  • Het vervangen / aanbrengen van 10 overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.).
  • Het vervangen / aanbrengen van 9 overstorten met pijpje.
  • Het herprofileren van 2 tertiaire watergangen.
  • Het vervangen van 1 duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt).

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden op de gronden van particulieren. Alle perceeleigenaren en/of gebruikers worden hiervoor persoonlijk benaderd. In overleg met de eigenaren wordt de beste wijze van uitvoering bepaald.

Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de werkzaamheden, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Projectkaart

Op deze kaart is te zien waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Het gebied grenst aan de bebouwde kom van Montfoort en de Cattenbroekerdijk.

Planning

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacco van Cappelle via:

Telefoon: +3130 634 5885
E-mail: jacco.van.capelle@hdsr.nl