Natuurvriendelijke oever Broek en Blokland

Natuurvriendelijke oevers (NVO`s) worden aangelegd met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Door de aanleg van de NVO op eigendom van Staatsbosbeheer zijn geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit in de polder Blokland en het Kaderrichtlijn-waterlichaam De Pleyt.

Stand van zaken

Dit projectplan heeft betrekking op een werk wat al uitgevoerd is. Het waterschap heeft nadrukkelijk de keuze gemaakt om alsnog de procedure van projectplan te doorlopen. Om zo belanghebbenden alsnog de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen op dit plan. Met daarbij de mogelijkheid tot aanpassing van het reeds uitgevoerde werk, mocht dat naar aanleiding van ingediende zienswijzen nodig blijken.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 30 september tot en met 11 november 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn twee zienswijzen ingediend.
Het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 14 januari 2020 het definitieve projectplan met het bijbehorend inspraakrapport vastgesteld.

Meer weten

Neem contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl