Kadeverbetering Montfoortsekade oost

Algemeen

De te verbeteren kade ligt in de gemeente Montfoort, ten oosten van de Montfoortse Vaart, langs de Cattenbroekerdijk, vanaf de Lindeboomsweg in Montfoort tot aan de kruising Weidepad-Cattenbroekerkade. Uit de wettelijke toetsing blijkt dat de kade niet voldoet aan de geldende provinciale waterveiligheidsnormen. Om deze reden heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) een kadeverbetering gepland. In onderstaande afbeelding is het verbeteringstraject aangeduid in kleur, onderverdeeld in drie kadevakken.

Werkomschrijving

Al in 2015 is het waterschap gestart met een onderzoek naar alternatieve maatregelen om de kade te verbeteren. De alternatieven zijn ook gepresenteerd op een informatiebijeenkomst aan bewoners en (agrarische) ondernemers. Uit het onderzoek bleek dat het versterken/verhogen van de kade ter plekke van de Cattenbroekerdijk, in samenwerking met wegbeheerder Gemeente Montfoort, niet haalbaar is. Dit alternatief heeft immers veel negatieve ruimtelijke gevolgen zoals het kappen van honderden knotwilgen en het verleggen van perceelsloten en dammen. Daarnaast heeft de gemeente nu geen budget beschikbaar voor de gelijktijdige reconstructie van de Cattenbroekerdijk.

Een ander alternatief is het plaatsen van een damwand in de oeverlijn, naast de Cattenbroekerdijk. De damwand neemt dan de waterkerende functie over van de grondkade ter plaatse van de weg. Dit alternatief heeft niet de eerder genoemde nadelige ruimtelijke gevolgen en onafhankelijk van een wegreconstructie uitgevoerd worden. De iets hogere kosten wegen ruimschoots op tegen de lange levensduur van de zettingsvrije damwandconstructie. Voor een goede inpassing in de landelijke omgeving wordt de stalen damwand stijlvol afgewerkt met een houten deksloof/gording.

Het bestuur van het waterschap heeft in april 2018 besloten dat het alternatief van de damwandconstructie de voorkeur heeft en dat dit zogenaamde voorkeursalternatief het uitgangpunt is voor de verdere planuitwerking.

kaartje Montfoortsevaartkade Oost

Projectgebied


Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Montfoort. De Montfoortsevaart ligt tussen Montfoort en loopt door tot in het centrum van Linschoten. De te verbeteren kade ligt aan de oostkant van de vaart.

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

Planning

Het doel van het waterschap is dat Montfoorstevaartkade-Oost uiterlijk in 2021 weer voldoet aan de actuele normen voor hoogte en sterkte. In de figuur hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

planning Montfoortsevaartkade Oost

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober organiseerde het waterschap voor de bewoners een informatiebijeenkomst.
Tijdens de avond is het voorkeursalternatief voor de kadeverbetering gepresenteerd.
Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de avond is gegeven.

20181009_203237

Een impressie van de informatieavond.