Kadeverbetering Montfoortsekade oost

Kadeverbetering Montfoortsevaartkade oost

De Montfoortsevaarkade oost, gelegen tussen Linschoten en Montfoort, voldoet op een aantal plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer volledig aan de eisen voldoet.

Bijzonderheden

Het project ligt deels midden in de bebouwde kom van Linschoten, waarbij veel verschillende beschoeiingen en stukjes damwand langs de tuinen liggen. Daarnaast zijn er veel bomen aanwezig en liggen er kabels- en leidingen in het projectgebied, waar rekening mee gehouden moet worden.

Aanleiding project/doel

Uit een uitgebreide studie, uitgevoerd in 2014, bleek dat de kade op een aantal plaatsen niet voldoet aan de hoogte- en stabiliteitseisen. Om dit te veranderen, is besloten om een kadeverbetering uit te voeren over het hele traject

Werkomschrijving

Het waterschap heeft de huidige staat van de waterkering ten oosten van de Montfoortsevaart onderzocht. Uit de toetsing is gebleken dat de kade niet overal de gewenste hoogte en sterkte heeft. Het project Montfoortsevaartkade Oost bestaat uit de kadestrekkingen 219-A t/m -C. Bij het maken van verbeterontwerpen is gebleken dat de impact op de omgeving van de verbetering voor kadestrekking 219-A en -B groter is dan bij de strekking 219-C (Cattenbroekerdijk tot brug Dorpstraat Linschoten). Daarnaast is HDSR in gesprek met de gemeente Montfoort om samen te werken met als doel een integrale verbetering van de waterkering incl. de verharding op de Cattenbroekerdijk.

Het realiseren van een integrale kadeverbetering samen met de gemeente Montfoort vraagt de nodige tijd en inspanning van zowel gemeente als waterschap. Om te zorgen dat het project niet vertraagd, heeft het waterschap besloten het project op te delen in het gedeelte 219-A en 219–B en het gedeelte 219-C.

Project 219-C bestaat uit het vervangen van beschoeiingen en damwanden in de kern van Linschoten tussen de brug in de Dorpstraat en de brug in de Laan van Rapijnen (ca. 230 m).

Vanaf de brug in de laan van Rapijnen gaat de waterkering over in een groene kering (ca. 1070 m) welke doorloopt tot de Cattenbroekerdijk. De groene kering voldoet niet meer aan de genormeerde hoogte en wordt verhoogd met ca. 0,30 m.

Project 219-A en –B bestaat uit het ophogen van een gedeelte van de Cattenbroekerdijk en het plaatsen van waterkerende damwanden (ca. 1320 m).

Planning

De werkzaamheden aan de groene waterkering vanaf de Cattenbroekerdijk tot aan de brug Laan van Rapijnen en het vervangen van de houten damwanden tussen de brug van Rapijnen en de brug in de Dorpstraat van Linschoten starten 14 augustus 2017 en zullen naar verwachting medio november 2017 zijn afgerond.

De werkzaamheden aan de Cattebroekerdijk starten naar verwachting medio 2018.

Projectgebied


Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Montfoort. De Montfoortsevaart ligt tussen Montfoort en loopt door tot in het centrum van Linschoten. De te verbeteren kade ligt aan de oostkant van de vaart.
Montfoortsevaart

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met onze projectleider Ivan van den Dungen (030) 209 73 61 of bezoek de website van de gecontracteerde aannemer Van Leeuwen GWW uit Harmelen