Kadeverbetering Montfoortsekade West

Kadeverbetering Montfoortsekade West

De Montfoortsevaarkade West, gelegen tussen Linschoten en Montfoort, voldoet op een aantal plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer volledig aan de eisen voldoet.

Planning

In de periode september – december 2018 wordt de studie uitgevoerd. Na afronding van de studie wordt een voorstel voorgelegd aan de besturen van de betrokken partijen.

Meer weten?

Voor overleg of vragen mag u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Hans Verkerk, bereikbaar via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

Werkomschrijving

De kade ligt aan de westzijde van de Montfoortse Vaart, vanaf de Lindeboomsweg in Montfoort tot in het dorp Linschoten. Uit de wettelijke toetsing blijkt dat de kade niet voldoet aan de geldende provinciale waterveiligheidsnormen. Door continue bodemdaling is de hoogte van de kade onvoldoende. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) gaat een kadeverbetering uitvoeren en de kade weer op hoogte brengen voor de toekomst. In onderstaande afbeelding is het verbeteringstraject aangeduid in gekleurde lijnen, de legenda verklaart de kleuren.

In 2016 en 2017 is door het waterschap gewerkt aan een technisch uitvoeringsplan voor de kadeverbetering. In deze periode is ook gecommuniceerd met belanghebbenden in de omgeving en grondeigenaren.

Tegelijkertijd waren er enkele gebeurtenissen die een andere blik op het project geven; overstroming van de Cattenbroekerdijk in december 2017 als gevolg van hoog water op de Montfoortse Vaart, de afkoppeling van diverse voorboezems in het landelijk gebied, en oeververbreding in de Lange Linschoten. En, in 2017 krijgt het waterschap een Europeese subsidie voor het maken van extra kilometers natuurvriendelijke oever langs vaarten en watergangen.

Opdracht voor korte integrale studie

Deze gebeurtenissen zijn voor het bestuur van het waterschap aanleiding om onderzoek te starten naar het vergroten van de waterbergingscapaciteit in de desbetreffende polder. In april 2018 heeft het bestuur daarom besloten om een paar maanden extra tijd te nemen voor een integrale korte studie naar een nieuw mooi plan waarin de volgende drie elementen zitten;

  • Verbetering Montfoortsevaartkade West
  • Toevoeging extra waterberging
  • Aanleg enkele kilometers nieuwe natuurvriendelijke oever

Het waterschap nodigt de Gemeente Montfoort en Stichting Landgoed Linschoten uit om samen tot een mooi integraal plan te komen. Op deze manier kunnen de visies en ambities van deze partijen voor de polder bij elkaar gebracht worden en werk met werk gemaakt worden. Het waterschap gaat vanzelfsprekend ook in gesprek met de grondeigenaren.

Foto Montfoortsekade West brede deel waterpartij

IMG_0145

Foto Montfoortsekade West met bomen

IMG_0116

Projectgebied Montfoortsekade West

Projectgebied Montfoortsekade West

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Montfoort. De Montfoortsevaart ligt tussen Montfoort en loopt door tot in het centrum van Linschoten. De te verbeteren kade en het studiegebied liggen aan de zuidwest-kant van de vaart