Kadeverbetering Montfoortsekade West

Kadeverbetering Montfoortsekade West

De Montfoortsevaarkade West, gelegen tussen Linschoten en Montfoort, voldoet op een aantal plaatsen niet aan de door de provincie opgestelde hoogte- en stabiliteitseisen. Met behulp van een kadeverbetering wordt ervoor gezorgd dat de kade weer volledig aan de eisen voldoet.

Planning

Het nader onderzoek zal tot eind het eind 2016 doorlopen. De resultaten van de toetsing zijn eind januari 2017 bekend. Hoewel het grootste deel van het veldwerk al is uitgevoerd, kunnen er aanvullende veldinventarisaties verricht worden.

Meer weten?

Bel met onze projectleider Willem de Vries via telefoon (030) 209 73 61.

Aanleiding Project/Doel

In 2020 dienen alle regionale waterkeringen in het gebeid van het waterschap te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. In 2012 zijn alle regionale keringen getoetst, waaronder de Montfoortse kade west.
Het resultaat van de toetsing was dat de Montfoortse kade west op dit moment geen oordeel heeft en derhalve niet voldoet aan de veiligheidseisen. Om de kade een definitief oordeel te kunnen geven en de eventuele vervolgmaatregelen te kunnen vaststellen, wordt er een nader onderzoek uitgevoerd. Het ingenieursbureau Antea voert in opdracht van het waterschap dit nader onderzoek uit.

Presentatie informatieavond 28 januari 2016

Bekijk de presentatie over de Montfoortsekade oost die tijdens de informatieavond is gegeven.

Werkomschrijving

Het nader onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden alle voor de toetsing benodigde gegevens verzameld. Deze inventarisatie wordt op kantoor en in het veld door medewerkers van Antea verricht. Dit betekent dat in het veld het profiel van de kade, hoogte damwanden en beschoeiingen worden ingemeten en alle aanwezige objecten worden vastgelegd en geïnspecteerd. De belanghebbende zijn met een brief op de hoogte gesteld.

Modelberekening

Op kantoor worden de bij het waterschap bekende gegevens over bodemopbouw, waterpeilen, mate van bodemdaling, ligging kabels en leidingen en andere voor het onderzoek belangrijke informatie verzameld.
Tijdens de tweede fase worden met de geïnventariseerde gegevens de Montfoortse kade west aan de hand van modelberekeningen getoetst aan de wettelijke eisen. De toetsing vindt plaats voor vier verschillende faalmechanismen die kunnen voorkomen.

Maatregelen

Op basis van de resultaten van de toetsing zullen de eventuele te nemen maatregelen vastgesteld worden. Deze zullen met alle belanghebbenden, zoals de direct omwonenden, de agrariërs, belangenverenigingen, maar ook partijen als de gemeente, de provincie en kabel- en leidingeigenaren, besproken worden om tot een definitieve oplossing te komen

Projectgebied Montfoortsekade West

Montfoortsekade West

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Montfoort. De Montfoortsevaart ligt tussen Montfoort en loopt door tot in het centrum van Linschoten. De te verbeteren kade ligt aan de oostkant van de vaart.

Bijzonderheden

Het project ligt deels midden in de bebouwde kom van Linschoten, waarbij veel verschillende beschoeiingen en stukjes damwand langs de tuinen liggen. Daarnaast zijn er veel bomen aanwezig en liggen er kabels- en leidingen in het projectgebied, waar rekening mee gehouden moet worden.