Aanleg NVO Broek en Blokland

Natuurvriendelijke oevers (NVO`s) worden aangelegd met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Door de aanleg van de NVO op eigendom van Staatsbosbeheer zijn geen agrarische gronden uit bedrijf genomen, maar zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit in de polder Blokland en het Kaderrichtlijn-waterlichaam De Pleyt.

Stand van zaken

Dit projectplan heeft betrekking op een werk wat al uitgevoerd is. Het waterschap maakt nadrukkelijk de keuze om alsnog de procedure van projectplan te doorlopen. Om zo belanghebbenden alsnog de mogelijkheid te geven tot inspraak op dit plan en te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Waterwet. Met daarbij de mogelijkheid tot aanpassing van het reeds uitgevoerde werk, mocht dat naar aanleiding van ingediende zienswijzen nodig blijken.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden heeft het ontwerp-projectplan “aanleg NVO Broek en Blokland” vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp-projectplan ligt vanaf 30 september tot en met 11 november 2019, zes weken ter inzage.

Meer weten

Neem contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl