Versterking kade Lopikerweteringkade zuid

Aanleiding

Een van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade zuid tussen Schoonhoven en Lopikerkapel. Deze kade aan de zuidzijde van de Lopikerwetering is in 2014 getoetst. De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moet versterkt worden. Daarom begint het waterschap dit jaar met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Werkwijze

Op welke manier de veiligheid verbeterd gaat worden is nog niet bekend. Het waterschap begint het project met het scherpstellen van de verbeteropgave. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar maatregelen om de kade te verhogen en te versterken, maar ook naar ingrepen in het watersysteem die (te) hoge waterstanden kunnen voorkomen. De periode tot halverwege de zomer van 2016 wordt gebruikt om alle mogelijke maatregelen te onderzoeken die kunnen bijdragen aan een veilige kade. Hieruit komt een aantal voorkeursalternatieven die aan de streek wordt voorgelegd. De insteek hierbij is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade zelf, gezien de overlast en kosten die hierbij zouden komen kijken. In eerste instantie informeert het waterschap omwonenden via de website. Zodra de opgave en de oplossingen concreter worden, houdt het waterschap per dorp bewonersavonden om de ontwerpvarianten nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Afstemming omgeving

Met belangenverenigingen en overheden zoekt het waterschap de samenwerking. Bij overheden wordt gekeken of er verschillende projecten gecombineerd kunnen worden, zodat samen opgetrokken kan worden in de uitvoering. Dat kan kosten besparen en overlast voorkomen. Met eigenaren wordt overlegd over de ingrepen op hun perceel. Waar mogelijk zullen we in de uitvoering werkzaamheden van eigenaren meteen meenemen.

Mogelijk moeten voor de verbetering van de kade bomen gekapt worden. Bomen op en naast de kade kunnen een risico vormen voor de stabiliteit van de kade. Als een boom omvalt, breekt met het wortelstelsel ook een deel van de kade af.

Hoeveel overlast er zal zijn tijdens de uitvoering is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast. Het waterschap zorgt in elk geval voor een veilig verloop van de werkzaamheden.

Kaartje toetsing kade Lopikerwetering

Een kaartje met de kaden langs Rijn, IJssel, Vlist en Lopikerwetering die door het waterschap zijn getoetst.

Meer weten?

Bel onze projectadviseur Ron Hölscher via telefoon 06 25 09 61 05.

Planning

In 2016 wordt het voorlopig ontwerp afgerond en naar verwachting wordt het ontwerp-projectplan begin 2017 ter inzage gelegd. Het projectplan beschrijft het ontwerp en de benodigde werkzaamheden. Dit vormt in feite het wettelijke besluit van het waterschap om werkzaamheden uit te voeren aan de in beheer zijnde waterstaatswerken. Op het projectplan is inspraak mogelijk. Voorafgaand hieraan vindt een tweede informatieavond plaats, waarin het projectplan en de mogelijkheid om in te spreken worden toegelicht. De uitvoering vindt uiterlijk in 2020 plaats.

De Lopikerweteringkade Zuid tussen Cabauw en Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid tussen Cabauw en Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik