Verbeteren Lopikerweteringkade zuid

Aanleiding

Een van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade zuid tussen Schoonhoven en IJsselstein. Deze kade aan de zuidzijde van de Lopikerwetering is in 2014 getoetst. De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moet verbeterd worden. Daarom is het waterschap begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

Samen met de gemeente Lopik

De waterkering voldoet niet overal aan vereiste hoogte en is niet overal stabiel genoeg. De gemeente Lopik wil het fietspad verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven. Daarom hebben de bestuurders van het waterschap en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het traject van de kering en het fietspad is bijna overal dezelfde. Waar we samen het fietspad kunnen aanpakken en de waterkering kunnen verbeteren, doen we dat. Dit kan overlast beperken en kosten besparen.
Daarnaast zijn er trajecten waar de gemeente het fietspad gaat verbeteren, maar het waterschap geen opgave heeft en andersom. Ook op deze trajecten stemmen het waterschap en de gemeente het werk op elkaar af.

Communicatie met de omgeving

Het waterschap heeft samen met de gemeente een eerste ontwerp gemaakt om de kering en het fietspad te verbeteren. Waar deze ontwerpen leiden tot maatregelen op particuliere percelen, bespreken we dit met de perceeleigenaren.
De maatregelen zijn opgenomen in het projectplan dat is opgesteld in het kader van de Waterwet. Het projectplan is vastgesteld op 16 april 2019. Beroep aantekenen is mogelijk tot 10 juni 2019.

Kappen van bomen

Voor de verbetering van de waterkering moeten bomen gekapt worden. Bomen op en naast de kade vormen een risico voor de kade. Als een boom omvalt, kan een gat in de kering ontstaan door de kuil van de wortels. Ook worden er bomen gekapt als dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaameheden. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het terugplaatsen van bomen.

Mogelijke overlast omgeving

De insteek van de gekozen oplossing is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade, gezien de overlast en kosten die hierbij komen kijken. Hoeveel overlast er tijdens de uitvoering zal zijn, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast.

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik.