Verbeteren Lopikerweteringkade zuid

Aanleiding

Een van de kerntaken van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het op orde houden van de waterkeringen, waaronder de Lopikerweteringkade zuid tussen Schoonhoven en IJsselstein. Deze kade aan de zuidzijde van de Lopikerwetering is in 2014 getoetst. De kade bleek niet overal te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen en moet verbeterd worden. Daarom is het waterschap begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade te verbeteren. Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.

De geplande werkzaamheden

De geplande werkzaamheden bestaan uit het ophogen van de kade, het dempen van sloten en het verhogen van de stevigheid van de kade door het aanbrengen van damwanden of houten palenrijen in het buitentalud en het kappen van afgekeurde bomen. Bij de keuze van de maatregelen om de kade te verbeteren is er rekening gehouden met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische (LNCA) waarden van het gebied. Ook zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over het terugplaatsen van bomen. Vanwege de smalle breedte van de kade wordende werkzaamheden zoveel mogelijk vanuit aangrenzende (weiland)percelen uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft het waterschap al contact gezocht met de desbetreffende perceeleigenaren.

Samen met de gemeente Lopik

Gelijktijdig wil de gemeente Lopik het fietspad verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven. Het traject van de kering en het fietspad is bijna overal dezelfde. Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werken het waterschap en de gemeente Lopik samen. Daarom hebben de bestuurders van het waterschap en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend. Waar we samen het fietspad kunnen aanpakken en de waterkering kunnen verbeteren, doen we dat. Dit kan overlast beperken en kosten besparen. Daarnaast zijn er trajecten waar de gemeente het fietspad gaat verbeteren, maar het waterschap geen opgave heeft en andersom. Ook op deze trajecten stemmen het waterschap en de gemeente het werk op elkaar af.

Inmeten schadegevoelige gebouwen

Het waterschap laat voor de start van de werkzaamheden een aantal woningen langs de locaties waar maatregelen nodig zijn, inmeten. Het gaat dan om schadegevoelige gebouwen die op korte afstand van de damwand staan. Om eventuele schade achteraf objectief en duidelijk vast te kunnen stellen, wordt op kosten van waterschap vooraf een opname van de bouwkundige staat van deze gebouwen gemaakt. Ook plaatst de aannemer op verzoek van het waterschap trillingsmeters op de schadegevoelige gebouwen. Mochten de trillingen tijdens de uitvoering groter zijn dan de vastgestelde maximumwaarden, dan wordt de uitvoeringsmethode aangepast.

Communicatie met de omgeving

De aannemer vraagt vergunningen aan die nodig zijn tijdens de uitvoering van het werk. Denk hierbij aan vergunningen voor wegafsluitingen, transportroutes en bereikbaarheid. De aannemer informeert voorafgaand aan de start van het werk de omgeving.

Kappen van bomen

Voor de verbetering van de waterkering moeten bomen gekapt worden. Bomen op en naast de kade vormen een risico voor de kade. Als een boom omvalt, kan een gat in de kering ontstaan door de kuil van de wortels. Ook worden er bomen gekapt als dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het terugplaatsen van bomen.

Mogelijke overlast omgeving

De insteek van de gekozen oplossing is het minimaliseren van de benodigde ingrepen aan de kade, gezien de overlast en kosten die hierbij komen kijken. Hoeveel overlast er tijdens de uitvoering zal zijn, is nu nog niet duidelijk. Mogelijk zijn sommige percelen tijdelijk slechter bereikbaar en is er enige geluidsoverlast.

Inloopavond 28 november 2019 gemeente Lopik

Op 28 november 2019 is er een inloopavond over de veilige oost-west-fietsverbinding en de reconstructie van de S.L. van Alterenlaan in Lopik. Ook zijn er mensen van het waterschap aanwezig. Het gebied waar de werkzaamheden van het waterschap worden uitgevoerd, bevindt zich op verschillende gedeeltes tussen de Zijdeweg en Cabauwsekade 90. De maatregelen zijn vastgelegd in het projectplan. Zodra er meer duidelijk is over de uitvoering van de werkzaamheden, informeren we de omgeving hierover.

Projectplan

Het projectplan heeft ter inzage gelegen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2019 worden uitgevoerd en in de loop van 2020 gereed zijn.

De planning

De komende tijd worden het ontwerp van de dijk en de wijze waarop dat plaats vindt verder uitgewerkt. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor 2020.

Meer weten?

Bel of mail onze omgevingsmanager Ane Sybesma, tel. (030) 634 57 00, e-mail ane.sybesma@hdsr.nl

De Lopikerweteringkade Zuid (rechter zijde van de watergang) ten oosten van Lopik.