Revisie hoogwatervoorziening langs de Lopikerweg-West, Dorpsstraat en Lopikerweg-Oost

Aanleiding

De watergangen in de hoogwatervoorziening langs de Lopikerweg-West, de Dorpsstraat en de Lopikerweg-Oost zijn door middel van inlaatduikers verbonden met de Lopikerwetering. De hoogwatervoorziening bestaat uit ruim 65 kleine peilgebieden met verschillende waterpeilen, variërend van -0,02 meter NAP tot -1,67 meter NAP. Elk peilgebied heeft een eigen wateraanvoer en –afvoer naar de polder. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste werkzaamheden die wij in de hoogwatervoorziening gaan uitvoeren.

Het werk

Stuwen en stuwende duikers vervangen

De hoogwatervoorziening bestaat uit ruim 65 verschillende peilgebieden. Het waterpeil van deze peilgebieden wordt geregeld door een stuw of een stuwende duiker. Dit is een duiker die op een bepaalde hoogte in een gronddam is aangelegd en zo het waterpeil regelt. Deze duikers zijn niet onderheid en op veel plaatsen verzakt. Wij gaan deze stuwende duikers vervangen door nieuwe kunststof duikers waarvan de bovenstroomse zijde wordt opgenomen in een damwandscherm. Hiermee wordt voorkomen dat de duiker opnieuw verzakt. Op een beperkt aantal locaties wordt een stuwbak geplaatst om het waterpeil goed te kunnen regelen. In totaal betreft dit ongeveer 30 locaties.

Herstellen en markeren duikers

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. Veel van deze duikers zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen, waar nodig, aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk.

Verwijderen ongewenste doorspoelduikers

Tijdens een inventarisatie die door ons is uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat op verschillende locaties eigenaren op eigen initiatief een doorspoelduiker hebben aangelegd of dat bestaande duikers overbodig zijn geraakt. Via deze duikers stroomt ongecontroleerd onnodig water weg uit de hoogwatervoorziening naar de achterliggende polder. Dit leidt ertoe dat het poldergemaal onnodig veel draait en dat meer water ingelaten moet worden, dan voor het peilbeheer noodzakelijk is. Dit is een ongewenste situatie die wij willen veranderen. Het waterschap zal daarom de betreffende doorspoelduikers verwijderen en de dammen weer goed waterdicht maken.