Baggeren polder Lopikerkapel

Waterschap gaat polder Lopikerkapel baggeren

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met baggerwerkzaamheden in de polder Lopikerkapel.

Baggerwerk, waarom?

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

De bagger in de watergangen in de polder Lopikerkapel is schoon genoeg om in een centraal gelegen weilanddepot te verwerken. De aannemer maakt voor het verwijderen van de bagger gebruik van een zuigboot. Deze boot zuigt de bagger met een pomp uit de watergang en verpompt de bagger via leidingen naar een baggerdepot in de polder. In het depot ontwatert de baggerspecie. Nadat het voldoende is ingedroogd, wordt het perceel van de desbetreffende eigenaar ermee opgehoogd. Om stabiliteit van de oevers niet in gevaar te brengen worden de onder wateroevers gespaard en zal er niet dieper worden gebaggerd dan strikt noodzakelijk is. Aannemersbedrijf J.P. Schilder B.V. uit Ursem voert de baggerwerkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met onze projectmedewerker Eric-Paul ’t Hart via telefoon (030) 209 73 61.

Planning

De werkzaamheden beginnen eind maart en duren tot begin juli 2015.

Waar vinden de werkzaamheden plaats

Kaart voor persbericht Lopikerkapel_01

De te baggeren watergangen zijn in het rood aangegeven op de bovenstaande kaart.