Kadeverbetering Vlistkade oost

De Vlistkade Oost ligt tussen Haastrecht en Schoonhoven aan de oostzijde van de Vlist. Op een aantal locaties is de kade niet voldoende hoog of is de stabiliteit onvoldoende. Met behulp van een kadeverbetering zorgt het waterschap ervoor dat de kade weer volledig op orde is.

Mogelijke maatregelen

De afgelopen maanden zijn gebruikt om te onderzoeken waar verbeteringen nodig zijn en welke mogelijke maatregelen we kunnen nemen. Deze maatregelen bespreken we op 23 november 2016 met bewoners, bedrijven en belangengroepen en overheden langs de kade. Zo maken we gebruik van de aanwezige gebiedskennis en expertise. De voor- en nadelen worden dan afgewogen om tot de beste oplossing te komen.

Er is al onderzoek gedaan waar extra aandacht moet zijn voor landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden.

Samenwerking met gemeente

De gemeente Krimpenerwaard wil het asfalt van de Oost Vlisterdijk opknappen. Waterschap en gemeente hebben afgesproken om de werkzaamheden zo veel mogelijk te combineren. Dat bespaart kosten en voorkomt overlast voor de omgeving.

Bijzonderheden

De Vlistkade heeft een uniek oud Hollands aangezicht. Het waterschap streeft ernaar om het aangezicht van de kade zoveel mogelijk intact te houden. Hiervoor zal de haalbaarheid van het toepassen van innovatieve verbetermethode worden onderzocht. Met deze methode kan de kade mogelijk van binnenuit versterkt worden, waarbij er zo min mogelijk aan het uiterlijk zal veranderen.

Informatieavond 23 november 2016

Op 23 november 2016 is er een informatieavond gehouden over het verbeteren van de oostelijke kade van de Vlist. Hieronder vindt u de presentatie die tijdens de avond is gegeven en het verslag van de avond.

Planning

Het streven is om de kade voor 2020 op orde te hebben.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze projectleider Koen van Korlaar via telefoon (030) 209 73 61.

Kaart te verbeteren gedeeltes Vlistkade oost

Vlistkade Oost_locaties kadeverbetering