Stuw Vlist-Oostzijde

Definitief-projectplan

Stuw Vlist-oostzijde is toe aan groot onderhoud om het object weer te laten voldoen aan de gestelde levensduureisen van de stuw. De bestaande constructie van de stuw is zeer vuilgevoelig, waardoor het waterschap de wens heeft om de stuw nieuw te bouwen, in plaats van te renoveren.

Voor dit project is een projectplanprocedure doorlopen.

Inspraak op projectplan

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (5 november t/m 17 december 2018). Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Omdat geen zienswijzen of inspraakreacties zijn ingediend wordt het projectplan door het college ongewijzigd vastgesteld. Omdat er geen inspraakreacties zijn wordt er ook geen inspraakrapport opgesteld. Hieronder kunt u hier digitaal de stukken inzien van het projectplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer 030-209 7238.