Stuw Vlist-Oostzijde

Ontwerp-projectplan

Stuw Vlist-oostzijde is toe aan groot onderhoud om het object weer te laten voldoen aan de gestelde levensduureisen van de stuw. De bestaande constructie van de stuw is zeer vuilgevoelig, waardoor het waterschap de wens heeft om de stuw nieuw te bouwen, in plaats van te renoveren.

Voor dit project wordt een projectplanprocedure doorlopen.

Inspraak op projectplan

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (5 november t/m 17 december 2018). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Vervolgens worden de inspraakreacties in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden gebundeld in een inspraakrapport. Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Hieronder kunt u hier digitaal de stukken inzien van het projectplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer 030-209 7238.