Baggeren watergangen polder Neder Oudland en Boveneind Broek

Begin augustus is in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gestart met de baggerwerkzaamheden in de polders Neder Oudland en Boveneind Broek in de omgeving van IJsselstein.

Werkzaamheden

Aannemer Baars uit Nieuwland heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren. Er wordt ca. 26.000 m³ baggerspecie verwijderd. De baggerspecie zal zoveel mogelijk direct op het aangrenzende perceel worden verspreid, wat niet verspreidbaar is wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen en de kanten worden zoveel mogelijk bespaard. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreedt.

Waarom baggeren?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven. Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval leiden tot wateroverlast. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Planning

De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2018.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectmedewerker Wouter de Jong via telefoon (030) 209 73 61.

Kaart baggeren polder Neder Oudland en Boveneind Broek

blauwe lijnen zijn de te baggeren watergangen