Werk aan wateraanvoer rond de Wickenburghseweg

De aanvoer van water vanuit de Kanaalsloot (langs het Amsterdam-Rijnkanaal) naar fruitteeltpercelen aan en rond de Wickenburghseweg kent verschillende knelpunten.

Duikers (buizen) en watergangen zijn te smal, zodat er bij nachtvorst te weinig water aangevoerd kan worden.

Door het verbreden van watergangen en het vervangen van duikers maken we het watersysteem robuust en toekomstbestendig.

Maakt onderdeel uit van:

Het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) 'Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal'.

Lees meer over dit watergebiedsplan op de pagina:

Planning en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden gaan van start op donderdag 2 april en zullen ongeveer 2,5 maand in beslag nemen. Bekijk de volledige planning van dit project.

De Wickenburghseweg wordt vanaf maandag 4 mei ter hoogte van nummer 23 volledig afgesloten, dus ook voor fietsers en voetgangers. De afsluiting duurt ongeveer een maand.

Aanliggende percelen blijven van beide kanten bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt met borden geattendeerd op de afsluiting en omgeleid via de Hoogdijk en de Beusichemseweg. Een week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden plaatsen we al attenderingsborden.

Bekijk voor meer informatie over de bebording en omleidingsroutes de kaart van het Verkeersplan Wickenburghseweg:

Werkwijze

Ter hoogte van nr 23 verwijdert de aannemer het asfalt, en wordt een gat van vier meter diep gegraven. Het gat wordt drooggemalen door middel van bronbemaling (Het droogmaken van een bouwput door de grondwaterstand te verlagen); in het gat wordt ter plekke een duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt) gemaakt. Dat doen we omdat er veel kabels en leidingen op die plek lopen.

De inspectieputten met vuilroosters worden prefab geleverd en op locatie verwerkt.

Andere duikers worden vervangen en watergangen in de directe omgeving worden opgeschoond en deels voorzien van houten beschoeiing (Lage oeverbekleding, bestaande uit vrijwel verticale wanden van hout, betonplaten of staal).

Voor de werkzaamheden is het nodig om één boom te kappen. De waarde van de boom vergoeden we aan de gemeente Houten, die er nieuwe bomen voor plant langs de Wickenburghseweg.

De sleuf in de weg wordt met betonstraatstenen dichtgemaakt. Na een jaar is de grond zover ingeklonken, dat de gemeente Houten het wegdek kan asfalteren.

Meer weten?

Mail of bel met Fernand Hoogeveen, projectleider bij de afdeling Ingenieursbureau van het waterschap, via

fernand.hoogeveen@hdsr.nl of

telefoonnummer (030) 209 7256