Bypass Marckenburgerwetering

De Schalkwijksewetering functioneert als boezem voor het Eiland van Schalkwijk. Water uit de wetering stroomt onder vrij verval naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gebeurt via stuw Kerkeland. Bij hevige regenval kan deze boezem niet snel genoeg afvoeren en ontstaat regelmatig wateroverlast.

Het waterschap gaat de bestaande Marckenburgerwetering doortrekken naar de Schalkwijksewetering. Via deze bypass is het mogelijk om  bij piekbuien, extra water af te voeren naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Watergebiedsplan Eiland van Schalkwijk’ uit 2015.

Het tracé van de Marckenburgerwetering

Tracé

Het project in hoofdlijnen

Het waterschap start met het uitwerken van verschillende varianten vvoor de bypass. We gaan onderzoeken welk tracé het beste is. De uitkomst hiervan is een voorkeursalternatief.

In dit voorkeursalternatief wordt gekeken naar het functioneren van het watersysteem, beheer en onderhoud, duurzaamheid en de kosten. Na een interne beoordeling van de plannen, start het overleg met de omgeving. Samen met omwonenden en belangenorganisaties kijken we welke kansen er zijn om het tracé van de Marckenburgerwetering te verlengen.

Bij het noordelijk tracé onderzoeken we ook de mogelijkheden om een natuurvriendelijke oever te realiseren. Als er akkoord is met omwonenden, organiseert het waterschap een informatieavond om de inwoners van het dorp Schalkwijk te informeren over de voorgenomen werkzaamheden.

Planning

2e kwartaal 2019: uitvoeren variantenstudie, resultaat: voorkeursalternatief
3e kwartaal 2019: gesprekken stakeholders en doorlopen projectplanprocedure Waterwet
4e kwartaal 2019: planuitwerking
1e kwartaal 2020: aanbesteding
2e/3e kwartaal 2020: realisatie

Meer weten?

Neem contact op met Fernand Hoogeveen, projectleider bij de het Ingenieursbureau. E: fernand.hoogeveen@hdsr.nl of T: (030) 209 7256.