Baggeren watergangen watergangen Heemstede in Houten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat in 2020 diverse watergangen in de polder Heemstede baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem). Deze watergangen liggen in het buitengebied van gemeente Houten grenzend aan de gemeente Nieuwegein.

Aanleiding project/doel

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden.

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Aannemer De Heer Land en Water B.V. uit Polsbroek heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren. Er wordt ca. 1.300 m³ baggerspecie verwijderd. De te baggeren watergangen zijn naar voren gehaald in de planning aangezien de doorstroming moet worden verbeterd. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een externe verwerkingslocatie. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met Flora en Fauna in en langs de watergangen. De kanten worden zoveel mogelijk gespaard. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreedt.

Planning

Het baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) van diverse watergangen in de polder Heeemstede staat gepland voor 2020 of 2021.

Kaart te baggeren watergangen in de polder Heemstede

Kaart te baggeren watergangen in de polder Heemstede in Houten klein

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de projecteider van het werk, Walter van der Aart, via e-mail  walter.van.der.aart@hdsr.nl of telefonisch te bereiken op 030 209 7259.

kraan met giek in watergang om te baggeren