Baggeren watergangen watergangen Vuylcop in Schalkwijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft diverse watergangen in de polder Vuylcop gebaggerd. Deze watergangen liggen in het buitengebied van Schalkwijk.

Aanleiding project/doel

De te baggeren watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water in de polder. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden.

Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Aannemer Baars B.V. uit Nieuwland (ZH) heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren. Er wordt ca. 12.000 m³ baggerspecie verwijderd. De baggerspecie wordt daar waar mogelijk op het aangrenzende perceel verspreid. Als dit niet mogelijk is wordt de baggerspecie over zo kort mogelijke afstand getransporteerd naar een geschikte verwerkingslocatie. Bij het baggeren wordt rekening gehouden met Flora en Fauna in en langs de watergangen. De kanten worden zoveel mogelijk gespaard. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreedt.

Planning

De werkzaamheden zijn afgerond.

Kaart te baggeren watergangen in de polder Vuylcop Schalkwijk

Kaart te baggeren watergangen in de polder Vuylcop Schalkwijk

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de projecteider van het werk, Walter van der Aart, e-mail  walter.van.der.aart@hdsr.nl, tel 030 209 7259.

kraan met giek in watergang om te baggeren