Oeverconstructie Kromme Rijn Dorpsstraat - Camminghalaan

Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oeverbescherming langs de Kromme Rijn. Op veel plekken is de huidige oeverbescherming in slechte staat en aan vervanging toe.

Het waterschap pakt deze opgave aan in verschillende deelprojecten. Eén van deze deelprojecten is het vervangen van de beschoeiing langs de Kromme Rijn tussen het Kerkpad en de brug nabij het pontje. Specifiek wordt gekeken naar natuurlijke en onderhoudsvriendelijke oplossingen. Een duurzame oplossing!

Meer weten

Neem contact op met onze toezichthouder Bart Boekee via telefoon (030) 209 73 61.

Locatie

De locatie van de werkzaamheden is tussen de Dorpsstraat en Camminghalaan nr. 32 (aan de Kromme Rijn). De werkzaamheden vinden plaats op de scheiding van land en water.

Aanleiding project/doel

De oeverbescherming op dit gedeelte van de Kromme Rijn is dringend aan vervanging toe. Palen zijn half vergaan en er is op meerde plaatsen sprake van grondverzakkingen.

Afgelopen jaar is er het een en ander aan 'voorwerk' gebeurd. Zo is er gezocht naar passende oplossingen, is er afstemming geweest met de perceeleigenaren, is er een onderzoek verricht naar de aanwezige flora en fauna, zijn er vergunningen aangevraagd en dergelijke.

Uiteindelijk is gekozen voor de zogenaamde Blitterswijkconstructie. Dis is een constructie van open betonnen tegels waar planten doorheen kunnen groeien en die voldoende stevigheid biedt. Een beperkt oevertraject zal met een kunststof damwand worden versterkt.

Planning

In de afgelopen maand is de aannemer Straver & Zn. B.V geselecteerd om het werk uit te gaan voeren. Zij beginnen half september 2016 met de voorbereidende werkzaamheden. Het werk zal eind van het jaar gereed moeten zijn.

Nieuwsbrief

De aannemer Straver & Zn. B.V publiceert eens in de maand een nieuwsbrief over de voortgang. U kunt de nieuwsbrief digitaal ontvangen door een mail te sturen naar info@straver-zn.nl.

De eerste nieuwsbrief (pdf, 634 kB) van de aannemer vindt u hier op onze website.