Baggeren watergangen Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Baggeren watergangen Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Het waterschap is gestart met baggeren van diverse watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck. Deze watergangen liggen in de gemeenten Zeist en Bunnik. De werkzaamheden duren volgens planning tot het najaar 2016.

Aanleiding project/doel

Op de bodem van iedere watergang verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze laag met bagger wordt de watergang steeds ondieper. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Bij het baggeren maakt de aannemer gebruik van graafmachines, schuifboten of zuigboten. Vrijkomende baggerspecie wordt op de kant verwerkt, afgevoerd met vrachtwagens, of getransporteerd via een persleiding naar een weilanddepot. De methode van baggeren en transport verschilt per locatie en staat aangegeven op de tekening te baggeren watergangen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Heer land en water uit Polsbroek.
Zoals aangegeven wordt in februari begonnen met de werkzaamheden en zullen deze doorlopen tijdens het broedseizoen. Tijdens het baggeren in het broedseizoen neemt het waterschap aanvullende maatregelen zoals extra inspectie en toezicht door een ecoloog. Indien nodig zal de uitvoering worden opgeschort of aangepast.
Tijdens de uitvoering wordt er alles aan gedaan om overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken door het transport over de weg en nabij de overslaglokaties. Wij vragen hiervoor uw begrip. Inwoners die te maken krijgen met werkzaamheden in de directe nabijheid van hun perceel, krijgen persoonlijk bericht.

Planning

Hieronder staat de globale planning van de werkzaamheden aangegeven. Op de bijgevoegde tekening staan de nummers van de te baggeren monstervakken aangegeven. Het werk loopt nog tot medio november 2016

Globale planning werkzaamheden
Periode (weeknrs) Te baggeren monstervakken
Week 7 t/m 10 Monstervak 11 t/m 15
Week 11 t/m 15 Monstervak 1, 3 en 4
Week 16 Monstervak 2
Week 17 Monstervak 10
Week 18 t/m 19 Monstervak 9
Medio augustus

Monstervak 5 t/m 8

Meer weten?

Neem contact op met onze toezichthouder Bart Boekee via telefoon (030) 209 73 61.

Te baggeren watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Foto schuifboot baggeren diverse watergangen in Lage Grond, Vinkenbuurt en Landgoed Rijnwijck

Foto Schuifboot