Verbreding Meijevliet en aanleg natuurvriendelijke oever

Het waterschap gaat de Meijevliet verbreden. Aan de westzijde van de Meijevliet komt een nieuwe natuurvriendelijke oever. Aanleiding voor de werkzaamhedenis de renovatie van gemaal Meijepolder. Dit gemaal wordt in 2019 gerenoveerd en visvriendelijk gemaakt. Omdat de afvoercapaciteit van het gemaal groter wordt, is verbreding van de Meijevliet nodig.
De Meijevliet ligt bij Nieuwerbrug aan de Rijn.

Planning

Het waterschap is op dit moment (1e kwartaal 2019) bezig met het in beeld brengen van de werkzaamheden. In de tweede helft van 2019 werken we de plannen verder uit en zullen we de plannen ter inzage leggen.

Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de periode januari - september 2020.

Aandacht voor cultuurhistorie

Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. Uit kaartmateriaal blijkt dat deze kade dateert uit de periode van voor 1850.

De beide polders zijn in de middeleeuwen ontgonnen en behoren landschappelijk tot het cultuurhistorisch meest waardevolle deel van het Groene Hart. Het behoort ook tot de grootste aaneengesloten polderlandschappen van het Groene Hart, nog altijd niet doorsneden door autowegen. Bij de ontwerpwerkzaamheden zal het waterschap de historische kade respecteren.

Raamwaterplan Bodegraven Noord

De verbreding van de Meijevliet en de aanleg van de nieuwe oever, maakt onderdeel uit het van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven Noord. Binnen dit raamwaterplan staan verschillende  maatregelen om het watersysteem te verbeteren bij drogere maar ook bij nattere perioden.

Het waterschap gaat gemaal Meijepolder in 2019 renoveren en visvriendelijk maken. Vanwege de grotere afvoercapaciteit van het gemaal, is het nodig de Meijevliet te verbreden. Dit gebeurt tot aan de kruising waar stuw Weijland zit. Over deze lengte komt aan de westzijde in het kader van synergie een natuurvriendelijke oever. Om een groen/blauwe ader te realiseren wordt deze NVO verlengd, tot en met de Dwarswetering. Bij elkaar is de nieuwe oever zo'n 2,5 km en daarmee robuust.

De Meijevliet in de winter

Wilt u meer weten over het raamwaterplan of de renovatie van gemaal Meijepolder? Klik dan op de links hieronder.

Het projectgebied op de kaart

Het projectgebied op de kaart

Samen met

Het waterschap werkt in dit project nauw samen met Natuurmonumenten en de particuliere eigenaren.

De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar om doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De KRW is ingesteld om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers dragen hieraan bij.

Meer weten?

Neem contact op met Fernand Hoogeveen, projectleider bij het Ingenieursbureau. Bereikbaar per via fernand.hoogeveen@hdsr.nl of via telefoonnummer 030 – 209 7256