Verbreding Meijevliet en aanleg natuurvriendelijke oever

Het waterschap gaat de Meijevliet verbreden. Aan de westzijde van de Meijevliet komt een nieuwe natuurvriendelijke oever. Aanleiding voor de werkzaamheden is de renovatie van gemaal Meijepolder. Omdat de afvoercapaciteit van het gemaal is vergroot, is verbreding van de Meijevliet nodig. Het projectplan waarin de plannen staan beschreven, is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

Planning

Het ontwerp-projectplan waarin de plannen beschreven staan, heeft tot en met 22 mei 2020 ter inzage gelegen. Op de plannen is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van e plannen. Het projectplan is op 16 juni 2020 definitief vastgesteld.

Aandacht voor cultuurhistorie

Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. Uit kaartmateriaal blijkt dat deze kade dateert uit de periode van voor 1850.

De beide polders zijn in de middeleeuwen ontgonnen en behoren landschappelijk tot het cultuurhistorisch meest waardevolle deel van het Groene Hart. Het behoort ook tot de grootste aaneengesloten polderlandschappen van het Groene Hart, nog altijd niet doorsneden door autowegen. Bij de ontwerpwerkzaamheden zal het waterschap de historische kade respecteren.

Raamwaterplan Bodegraven Noord

De verbreding van de Meijevliet en de aanleg van de nieuwe oever, is onderdeel van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven Noord. Binnen dit raamwaterplan staan verschillende  maatregelen om het watersysteem te verbeteren bij drogere maar ook bij nattere perioden.

Gemaal Meijepolder is gerenoveerd en visvriendelijk gemaakt. Vanwege de grotere afvoercapaciteit van het gemaal, is het ook nodig de Meijevliet te verbreden. Dit gebeurt tot aan de kruising waar stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) Weijland zit. Over deze lengte komt aan de westzijde een natuurvriendelijke oever (nvo). Om een groen/blauwe ader te realiseren wordt deze nvo verlengd, tot en met de Dwarswetering. Bij elkaar is de nieuwe oever zo'n 2,5 km en daarmee robuust. Meer weten over de plannen? Bekijk dan het projectplan en de bijlagen.

De Meijevliet in de winter

Wilt u meer weten over het raamwaterplan of de inspraak van het ontwerp-projectplan Meijevliet? Klik dan op de links hieronder.

Het projectgebied op de kaart

Het projectgebied op de kaart

Samen met

Het waterschap werkt in dit project nauw samen met Natuurmonumenten en de particuliere eigenaren.

De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar om doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. De KRW is ingesteld om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers dragen hieraan bij.

Meer weten?

Neem contact op met Fernand Hoogeveen, projectleider bij het Ingenieursbureau. Bereikbaar per via fernand.hoogeveen@hdsr.nl of via telefoonnummer 030 – 209 7256