Verbeteren westelijke kade en baggeren Dubbele Wiericke

Het project “Kadeherstel en baggeren Dubbele Wiericke” bestaat in het kort uit het verbeteren van de kade aan de westzijde van de Dubbele Wiericke vanaf de Oude Rijn tot Hogebrug en het baggeren van de Dubbele Wiericke over de volledige lengte, van de Oude Rijn tot de Gekanaliseerde Hollandse IJssel.

De Dubbele Wiericke speelt een belangrijke rol binnen het watersysteem in de regio. Het water heeft de status van hoofdwatergang en boezemwater. Via de Dubbele Wiericke wordt water aan - en afgevoerd. Ook de (met name recreatieve) scheepvaart maakt gebruik van de Dubbele Wiericke.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de speciale website die voor dit project is gemaakt.

Voor meer informatie over planning, werkwijze etc. kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aannemer Zuurmond Groen, tel. (0345) 68 33 60 of per mail, info@zuurmondgroen.nl
Voor vragen aan het waterschap kunt u contact opnemen met de projectleider Herman Lokhorst via (030) 209 73 61.
Actuele informatie over de werkzaamheden langs de Enkele en Dubbele Wiericke, leest u in de nieuwsbrief hieronder.

Aanleiding project/doel

Op de bodem van deze watergang is in de loop van de tijd een laag bagger ontstaan. De baggerlaag belemmert niet alleen de aan- en afvoer van water, het is ook niet goed voor de waterkwaliteit. Vandaar dat het waterschap de bagger gaat verwijderen.

Tegelijkertijd dient het aanliggende gebied van de Dubbele Wiericke beschermd te worden tegen wateroverlast. De waterkeringen (regionale kering) die hiervoor zorgen, zijn in 2012 deels afgekeurd op veiligheid tegen overstromen.

Planning

De werkzaamheden zijn in augustus 2015 gestart en duren tot november 2016.

De Dubbele Wiericke

Ontwerptekening dijkvak 3

De Dubbele Wiericke en de westelijke kade die wordt verbeterd.

Kaart van het gebied

Kaartje gebied

De Dubbele Wiericke ligt tussen de Oude Rijn en stroomt door de kernen Nieuwerbrug, Driebruggen en Hoge brug naar Hekendorp. Vanaf Hoge brug gaat de Dubbele Wiericke over in de Lange Weidsche Boezem die aansluit op de Hollandsche IJssel.