Enkele Wiericke: veilige dijken, droge voeten en schoon water

Het waterschap is in 2010 gestart met verschillende werkzaamheden aan en in de omgeving van de Enkele Wiericke: de dijk is versterkt, de Enkele Wiericke is gebaggerd, een deel van de bagger is gebruikt voor ee nieuwe natuurvriendelijke oever en er is een nieuwe waterbergingssloot gegraven. Als afsluiting van ruim zes jaar werk aan de Wiericke heeft het waterschap een uitkijktoren gebouwd. Vanaf de toren hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het gebied.

Aanleiding project/doel

De dijk langs de Enkele Wiericke voldeed niet aan de veiligheidsnormen en moest versterkt worden. De polders achter de oostelijke dijk hadden een grote waterbergingsopgave. Om dit op te lossen moest het waterschap extra open water creëren direct achter de kade.
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn eisen gesteld aan de ecologische waterkwaliteit van de Enkele Wiericke. Een van de maatregelen om deze kwaliteit te verbeteren is e aanleg van de natuurvriendelijke oever ín de Enkele Wiericke langs een deel van de oostelijke kade.
De noodzakelijke kadeverbetering en de extra polderwaterberging vragen extra ruimtebeslag ten opzichte van de huidige situatie. Beide taken, samen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zijn door het waterschap tot één project gebundeld onder de noemer Integraal Plan Enkele Wiericke. Onderdeel van dit integrale plan is de realisatie van een grondverwervingstraject in de vorm van kavelruil in en rond Polder Lange Weide om het benodigde extra ruimtebeslag te kunnen bewerkstelligen.

Bagger grondstof voor natuurvriendelijke oever

Omdat de Enkele Wiericke ook onvoldoende diep was om het overtollige water af te voeren, is er zo'n 100.000 kuub bagger verwijderd. Een deel van de bagger is gebruikt voor de aanleg van de drie meter brede natuurvriendelijke oever in het zuidelijke deel van de Enkele Wiericke. De bagger is geschikt gemaakt voor toepassing in de vooroever met zogenaamde geotextiele tubes.
Er is over een lengte van circa drie kilometer een muskusratwerend schot aangebracht. Een pilot, om ervaringen op te doen met preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten in de dijk.

Een overzicht in tijd en beeld van acht jaar werkzaamheden aan de Enkele Wiericke.