HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Enkele Wiericke: veilige dijken, droge voeten en schoon water

Uit onderzoeken bleek dat grote delen van de oostelijke boezemkade van de Enkele Wiericke onvoldoende hoog en stabiel waren om het vereiste veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. Het waterschap is daarop in 2010 gestart met een kadeverbeteringsproject van de Enkele Wiericke, een traject van circa 9 kilometer lang.

Aanleiding project/doel

Naast het feit dat delen van de waterkering langs de Enkele Wiericke onvoldoende veilig waren, lag er voor de peilgebieden achter de oostelijke boezemkade een grote waterbergingsopgave. Om dit op te lossen moest het waterschap extra open water creëren direct achter de kade.
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn eisen gesteld aan de ecologische waterkwaliteit van de Enkele Wiericke. Een van de maatregelen die het waterschap treft om deze kwaliteit te verbeteren is het aanleggen van een natuurvriendelijke oever ín de Enkele Wiericke langs een gedeelte van de oostelijke kade.
De noodzakelijke kadeverbetering en de extra polderwaterberging vragen extra ruimtebeslag ten opzichte van de huidige situatie. Beide taken, samen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zijn door het waterschap tot één project gebundeld onder de noemer Integraal Plan Enkele Wiericke. Onderdeel van dit integrale plan is de realisatie van een grondverwervingstraject in de vorm van kavelruil in en rond Polder Lange Weide om het benodigde extra ruimtebeslag te kunnen bewerkstelligen.

Bagger grondstof voor natuurvriendelijke oever

Omdat de Enkele Wiericke ook onvoldoende diep was om het overtollige water af te voeren, is er in 2013 zo'n 100.000 kuub bagger verwijderd. Een gedeelte van de bagger is gebruikt voor de aanleg van de drie meter brede natuurvriendelijke oever in het zuidelijke deel van de Enkele Wiericke. De bagger is geschikt gemaakt voor toepassing in de vooroever door middel van zogenaamde geotextiele tubes.
En passant is over een lengte van circa drie kilometer een muskusratwerend schot aangebracht. Een pilot om ervaringen op te doen met preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten in de waterkering.

Gefaseerde realisatie 2012-2017

In 2012 heeft het waterschap in goede samenwerking met een groot aantal landeigenaren een kavelruil afgerond waarna eind dat jaar begonnen kon worden met de realisatie, beginnend met de kavelaanvaardingswerkzaamheden (fase 1).
In november 2013 is gestart met het graven van de nieuwe waterberging en het aanbrengen van de eerste ophogingen van het talud en de steunberm aan de polderzijde van de kade. In deze tweede fase is circa 70.000m3 grond en klei aangevoerd. Dit is uitgevoerd door aannemer Zuurmond Groen BV uit Beesd. De werkzaamheden in deze fase zijn eind 2014 afgerond.
De werkzaamheden van fase 3 zijn in september 2015 gestart en hebben tot eind 2016 geduurd. Dit werk is uitgevoerd door aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten. Aangezien het transport van grond en klei in de tweede fase voor overlast heeft gezorgd voor de omgeving heeft de aanvoer van materiaal in de laatste fase via het water plaatsgevonden.
Op de Oude Rijn buiten Bodegraven lag een overslagschip afgemeerd. Deze loste dagelijks grote beunschepen klei (van 450 m3) in kleinere beunbakken die vervolgens door duwboten naar en over de Enkele Wiericke werden getransporteerd.

Inmiddels is ook fase drie nagenoeg gereed. De officiële oplevering vindt naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van 2017 plaats. Dat betekent niet dat het waterschap nu klaar is. De dijk en de uitgevoerde werkzaamheden worden op diverse punten nog gemonitord en waar nodig wordt nazorg gepleegd.

Locatie

Het projectgebied strekt zich uit over zo'n 9 kilometer en betreft de gehele oostelijke kade van de Enkele Wiericke in de gemeenten Bodegraven - Reeuwijk en een klein gedeelte in Hekendorp (de gemeente Oudewater).

Meer weten?

Bel onze projectleider Steven van Twist of Marlous Heijne-Vonk via telefoon (030) 209 73 61.

Actuele informatie over de werkzaamheden langs de Enkele en Dubbele Wiericke leest u in de nieuwsbrief.

Planning

De realisatie heeft gefaseerd plaats gevonden, waarbij de eerste fase in november 2013 heeft aangevangen. Inmiddels is de derde en laatste fase van realisatie nagenoeg afgerond en worden enkele restpunten in de eerste helft van 2017 afgehandeld. De verwachting is dat de officiële oplevering en afsluiting rond de zomer van 2017 plaats zal vinden.

Artikel krant Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

printscreen artikel bomen uitkijktoren bij EW

Projectpartners

Dit project is in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer uitgevoerd.