Enkele Wiericke: veilige dijken, droge voeten en schoon water

Het waterschap is in 2010 gestart met verschillende werkzaamheden aan en in de omgeving van de Enkele Wiericke: de dijk is versterkt, de Enkele Wiericke is gebaggerd, een deel van de bagger is gebruikt voor ee nieuwe natuurvriendelijke oever en er is een nieuwe waterbergingssloot gegraven. Als afsluiting van ruim zes jaar werk aan de Wiericke bouwt het waterschap nu een uitkijktoren. Vanaf de toren hebben bezoekers straks een prachtig uitzicht over het gebied.

Aanleiding project/doel

De dijk langs de Enkele Wiericke voldeed niet aan de veiligheidsnormen en moest versterkt worden. De polders achter de oostelijke dijk hadden een grote waterbergingsopgave. Om dit op te lossen moest het waterschap extra open water creëren direct achter de kade.
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn eisen gesteld aan de ecologische waterkwaliteit van de Enkele Wiericke. Een van de maatregelen om deze kwaliteit te verbeteren is e aanleg van de natuurvriendelijke oever ín de Enkele Wiericke langs een deel van de oostelijke kade.
De noodzakelijke kadeverbetering en de extra polderwaterberging vragen extra ruimtebeslag ten opzichte van de huidige situatie. Beide taken, samen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zijn door het waterschap tot één project gebundeld onder de noemer Integraal Plan Enkele Wiericke. Onderdeel van dit integrale plan is de realisatie van een grondverwervingstraject in de vorm van kavelruil in en rond Polder Lange Weide om het benodigde extra ruimtebeslag te kunnen bewerkstelligen.

Bagger grondstof voor natuurvriendelijke oever

Omdat de Enkele Wiericke ook onvoldoende diep was om het overtollige water af te voeren, is er in 2013 zo'n 100.000 kuub bagger verwijderd. Een deel van de bagger is gebruikt voor de aanleg van de drie meter brede natuurvriendelijke oever in het zuidelijke deel van de Enkele Wiericke. De bagger is geschikt gemaakt voor toepassing in de vooroever met zogenaamde geotextiele tubes.
Tot slot is over een lengte van circa drie kilometer een muskusratwerend schot aangebracht. Een pilot, om ervaringen op te doen met preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten in de dijk.

Gefaseerde realisatie 2012-2017

In 2012 heeft het waterschap in goede samenwerking met een groot aantal landeigenaren een kavelruil afgerond waarna eind dat jaar begonnen kon worden met de realisatie, beginnend met de kavelaanvaardingswerkzaamheden (fase 1).
In november 2013 is gestart met het graven van de nieuwe waterberging en het aanbrengen van de eerste ophogingen van het talud en de steunberm aan de polderzijde van de kade. In deze tweede fase is circa 70.000m3 grond en klei aangevoerd.
De werkzaamheden van fase 3 hebben tot eind 2016 geduurd. Aangezien het transport van grond en klei in de tweede fase voor overlast heeft gezorgd voor de omgeving heeft de aanvoer van materiaal in de laatste fase via het water plaatsgevonden.
De officiële oplevering vindt naar alle waarschijnlijkheid begin 2018 plaats. Dat betekent niet dat het waterschap nu klaar is. De dijk en de uitgevoerde werkzaamheden worden op diverse punten nog gemonitord en waar nodig wordt nazorg gepleegd.

Locatie

Het projectgebied strekt zich uit over zo'n 9 kilometer en betreft de gehele oostelijke kade van de Enkele Wiericke in de gemeenten Bodegraven - Reeuwijk en een klein gedeelte in Hekendorp (de gemeente Oudewater).

Meer weten?

Bel onze projectleider Steven van Twist of Marlous Heijne-Vonk via telefoon (030) 209 73 61.

Actuele informatie over de werkzaamheden langs de Enkele en Dubbele Wiericke leest u in de nieuwsbrief.

Planning

Met de bouw van de uitkijktoren zijn de werkzaamheden afgerond. De officiële oplevering en afsluiting vindt plaats op 31 januari 2018.

De bouw van de nieuwe uitkijktoren is in volle gang

Enkele Wiericke met toren20171108_114422

Artikel krant Kijk op Bodegraven-Reeuwijk

printscreen artikel bomen uitkijktoren bij EW

Projectpartners

Dit project is in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer uitgevoerd.