Dijkverbetering Oude Rijn Zuidzijde Nieuwerbrug

Het waterschap is in 2015 begonnen met het maken van een eerste ontwerp voor de verbetering van de dijk aan de zuidzijde van de Oude Rijn bij Nieuwerbrug en langs Barwoutswaarder. Delen van die dijk voldoen namelijk niet aan de veiligheidsnormen. Hoewel het lang geleden is dat de dijken van de Oude Rijn overstroomd of doorgebroken zijn, verwachten we dat vanwege klimaatverandering er vaker hoge waterstanden op de Oude Rijn zullen optreden. Daarnaast heeft bodemdaling invloed op de hoogte van de kering. Het risico van een dijkdoorbraak neemt daardoor toe.

Projectplan

Het waterschap heeft voor dit project een projectplan opgesteld. In het projectplan staat beschreven welke maatregelen er nodig zijn om de dijk te verbeteren. Op de kaarten in de bijlagen van het projectplan staan de ontwerpprofielen nader uitgetekend en zijn de locaties van de maatregelen ingetekend. Het projectplan is inmiddels vastgesteld door het bestuur.

U kunt de stukken ook digitaal raadplegen.

Aanpak

De afgelopen jaren heeft het waterschap de voorbereidingen getroffen om tot een goed projectplan te komen Er is onderzoek uitgevoerd om duidelijk te krijgen waar verbeteringen nodig zijn en waar extra aandacht moet zijn voor landschap, cultuurhistorie, archeologie en natuurwaarden. Ook is het onderzoek naar hoogte en stabiliteit van de dijk nader bekeken en is er onderzoek gedaan naar risico op piping (water en zand dat onder de dijk doorstroomt en zo de dijk verzwakt).

Met bewoners, belangengroepen en overheden zoekt het waterschap de samenwerking, zodat we gebruik kunnen maken van aanwezige gebiedskennis en expertise. Ook is er geïnventariseerd wat de wensen van de betrokken partijen zijn en waar mogelijkheden liggen om werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden die de komende jaren gepland staan, zodat we mogelijk ook in de uitvoering samen optrekken. Dat kan kosten besparen en overlast voorkomen.

Vanaf 6 maart 2017 ligt het ontwerp-projectplan ter inzage. Zodra deze procedure is doorlopen en het plan is definitief, kunnen de werkzaamheden aanbesteed worden. De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden nog dit jaar uitgevoerd wordt. De omgeving wordt hier over geïnformeerd.

Planning

De uitvoering vindt plaats in 2018.

Meer weten?

Bel onze omgevingsmanager, dhr. Ane Sybesma
via telefoon: (030) 209 73 61. E: dijkverbetering.ouderijn@hdsr.nl

De belangrijkste maatregelen

Kort samengevat zien de voorgenomen maatregelen er als volgt uit:

  • In Nieuwerbrug wordt er langs de Oude Rijn vanaf de kerk tot de parkeerplaatsen ter hoogte van Hoge Rijn 27 een damwand aangebracht.
  • Op diverse trajecten langs Barwoutswaarder wordt de tussenberm, tussen het fietspad en de weg, opgehoogd met grond. Daarnaast worden er op delen van dit traject kwelschermen geplaatst langs de sloot aan polderzijde. Op dit traject is het noodzakelijk circa 21 bomen te kappen omdat deze een gevaar vormen voor de stabiliteit van de waterkering of de werkzaamheden belemmeren. Het waterschap gaat bomen terugplaatsen.
  • Op het traject Barwoutswaarder worden vijf zijwatergangen van de Oude Rijn afsluitbaar gemaakt met een klep/kantelstuw.

De Oude Rijndijk bij Nieuwerbrug

IMG_6054 voor 216

Maatregelenkaart Nieuwerbrug en Barwoutswaarder