Baggeren watergangen Weipoortse polder

Waterschap gaat baggeren in Weipoortse Polder

Binnenkort worden in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de polderwatergangen in de Weipoortse polder en polder Langeweide in de omgeving van  Driebruggen

Baggeren, waarom?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop van de tijd bagger. Bagger ontstaat uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het waterleven. Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren. Dit kan bij heftige regenval leiden tot wateroverlast. Genoeg redenen voor het waterschap om in actie te komen.

Werkzaamheden

Aannemer Bunnik uit Nieuwerbrug heeft de opdracht gekregen om de watergangen te baggeren. Er wordt ca. 40.000m³ baggerspecie verwijderd. De baggerspecie zal voor een gedeelte direct op het aangrenzende perceel worden verspreid of worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor ongeveer de helft van de baggerspecie wordt er binnen het projectgebied een baggerdepot ingericht.  Bij het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige Flora en Fauna in en langs de watergangen en de kanten worden zoveel mogelijk bespaard. De in het werk liggende duikers worden opgeschoond en er wordt ook gebaggerd onder de bruggen. Tijdens het werk zal de aannemer zoveel mogelijk voorkomen dat er hinder voor de omgeving optreedt.