Aanleg grotere inlaat polder ‘de Bree’ in Nieuwerbrug aan de Rijn

Het waterschap wil de aanvoer van water voor Polder de Bree beter kunnen sturen. In de huidige situatie loopt het water uit de Oude Rijn onder vrij verval de polder in. Met behulp van een regelbare inlaat kan het waterschap de toevoer vanuit de Oude Rijn sturen.

In een droge periode voeren we water aan. In een natte periode zetten we de inlaat dicht zodat er geen overtollig water wordt aangevoerd.

Dit project maakt onderdeel uit het van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven Noord. Binnen dit raamwaterplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren bij drogere maar ook bij nattere perioden.

De aanleiding

De Oude Rijn voorziet in droge perioden de sloten in de polder van water. De aanvoer van water gebeurt via een leiding die onder de provinciale weg doorloopt. Dit is de verbinding tussen de Oude Rijn en polder de Bree.

In de huidige situatie is de locatie van de inlaat op het terrein van derden lastig bereikbaar. Bij calamiteiten kan het waterschap onvoldoende snel handelen. Daarnaast is de huidige inlaat te klein om in een drogere periode voldoende water naar de polder aan te voeren. Door de inlaat te vergroten en deze op een andere locatie te realiseren kan het waterschap het waterpeil in droge periode beter op niveau houden, waardoor verdroging van het veen in de zomer wordt voorkomen en de bereikbaarheid verbeterd.

Wat gaan we doen?

De locatie van de inlaat 20180117_142046

De huidige inlaat wordt standaard dichtgezet. Dit zorgt ervoor dat in natte perioden niet overtollig water de polder instroomt. We realiseren een nieuwe inlaat in de watergang langs de weg. Dit zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid. We sluiten de inlaat aan op het centrale systeem van het waterschap waardoor we op afstand de waterstanden kunnen monitoren en waar nodig de inlaat meer of minder open kunnen zetten. In het kader van duurzaamheid leggen we geen elektriciteitskabel aan, maar voorzien we de inlaat van zonnepanelen en een accu met een grote opslagcapaciteit. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die het waterschap heeft.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Straver & Zn. uit IJsselstein.

De voorbereiding en uitvoering van dit project is gepland in het tweede kwartaal van 2019.

De maatregelen in beeld

001 - inrichtingschets

Wat is er al gebeurd?

Stuw 20180815_155303

Ter voorbereiding op de realisatie van de inlaat zijn in juli 2018 drie bestaande stuwen in de achterliggende watergang verbreed. Door deze aanpassing kan meer water de polder ingevoerd worden. Door zorgvuldig om te gaan met bestaand materiaal is met het vrijkomende hout van twee stuwen één nieuwe stuw gemaakt.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectleider, Fernand Hoogeveen, E: fernand.hoogeveen@hdsr.nl of T: (030) 209 7256.

Dit project is onderdeel van het raamwaterplan Bodegraven Noord. Meer informatie over dit plan vindt u hier.