Aanleg grotere inlaat polder ‘de Bree’ in Nieuwerbrug aan de Rijn

Het waterschap wil de aanvoer van water voor Polder de Bree beter kunnen sturen. In de huidige situatie loopt het water uit de Oude Rijn onder vrij verval de polder in. Met behulp van een regelbare inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) kan het waterschap de toevoer vanuit de Oude Rijn sturen.

In een droge periode voeren we water aan. In een natte periode zetten we de inlaat dicht zodat er geen overtollig water wordt aangevoerd.

Dit project maakt onderdeel uit het van het in 2017 vastgestelde Raamwaterplan Bodegraven Noord. Binnen dit raamwaterplan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren bij drogere maar ook bij nattere perioden.

De aanleiding

De Oude Rijn voorziet in droge perioden de sloten in de polder van water. De aanvoer van water gebeurt via een leiding die onder de provinciale weg doorloopt. Dit is de verbinding tussen de Oude Rijn en polder de Bree.

De locatie van de oude inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) was lastig bereikbaar. Ook was de inlaat te klein om in drogere perioden voldoende water naar de polder aan te voeren. Door de inlaat te vergroten en te verplaatsen, kan het waterschap het waterpeil in droge periode beter op niveau houden, waardoor verdroging van het veen in de zomer wordt voorkomen en is de bereikbaarheid verbeterd.

De werkzaamheden

De locatie van de inlaat 20180117_142046

De huidige inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) wordt standaard dichtgezet. Dit zorgt ervoor dat in natte perioden geen overtollig water de polder instroomt. De nieuwe inlaat zit in de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) langs de weg. Dit zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid. We sluiten de inlaat aan op het centrale systeem van het waterschap waardoor we op afstand de waterstanden kunnen monitoren en waar nodig de inlaat meer of minder open kunnen zetten. In het kader van duurzaamheid ligt er elektriciteitskabel, maar is de inlaat voorzien van zonnepanelen en een accu met een grote opslagcapaciteit. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die het waterschap heeft. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Straver & Zn. uit IJsselstein.

De maatregelen in beeld

001 - inrichtingschets

Hergebruik materiaal

Stuw 20180815_155303

Het waterschap heeft drie bestaande stuwen in de achterliggende watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) verbreed. Hierdoor is het mogelijk meer water de polder in te voeren.
In het kader van duurzaamheid is met het vrijkomende hout van twee stuwen één nieuwe stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) gemaakt.

Meer weten?

Neem contact op met onze projectleider, Fernand Hoogeveen, E: fernand.hoogeveen@hdsr.nl of T: (030) 209 7256.

Dit project is onderdeel van het raamwaterplan Bodegraven Noord. Meer informatie over dit plan vindt u hier.