Aanpassen watersysteem Bisschopswetering

Ontwerp projectplan

Het waterschap wil het watersysteem van de Bisschopswetering aanpassen waardoor tijdens nachtvorstberegening de waterstand niet meer tot boven zomerpeil opgezet hoeft te worden, én binnen de aanwezige grienden een natuurlijk peil ingesteld kan worden.

Op dit project is inspraak mogelijk middels een projectplanprocedure.

Aanleiding en doel van dit project

behoeve van fruitteelt. Tijdens nachtvorstberegening wordt de waterstand tot ver boven zomerpeil opgezet om voldoende water te kunnen aanvoeren. Het opzetten van het waterpeil in de voorjaarsperiode heeft nadelige gevolgen voor de overige percelen in het gebied.

Langs de Bisschopsweg zijn enkele grienden aanwezig. Deze natuurpercelen zijn als verdroogd aangemerkt. Het is wens om deze grienden hydrologisch te isoleren en hierbinnen het peilbeheer af te stemmen op de bestaande natuurfunctie.

kaart Bisschopswetering (huidig watersysteem)

kaart Bisschopswetering (huidig watersysteem)

kaart Bisschopswetering (toekomstige situatie)

kaart Bisschopswetering (toekomstige situatie)

Inspraak op projectplan

Het ontwerp-projectplan zal gedurende zes weken ter inzage liggen (11 april tot en met 23 mei 2018). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u hier digitaal de stukken inzien van het ontwerp-projectplan.

Zienswijze

Als u schriftelijk uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-plan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 23 mei 2018 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Hier op deze website vindt u het reactieformulier dat gebruikt kan worden.

Bisschopswetering

Bisschopswetering

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer (030) 634 57 00.