Aanpassen watersysteem Bisschopswetering

Het waterschap wil het watersysteem van de Bisschopswetering verbeteren, en voorkomen dat tijdens nachtvorstberegening de waterstand tot boven zomerpeil opgezet moet worden. Doel van het project is ook om binnen de aanwezige grienden een natuurlijk peil in te stellen.

Aanleiding en doel van dit project

Tijdens nachtvorstberegening wordt de waterstand in de Bisschopswetering boven zomerpeil opgezet om voldoende water te kunnen aanvoeren. Het opzetten van het waterpeil in het voorjaar heeft nadelige gevolgen voor de overige percelen in het gebied.

Langs de Bisschopswetering zijn enkele grienden aanwezig. Deze natuurpercelen zijn als verdroogd aangemerkt doordat ook hier het agrarische peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) van de Bisschopswetering wordt gehanteerd. In het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) is een maatregel opgenomen om de aanwezige grienden hydrologisch te isoleren en hierbinnen het peilbeheer af te stemmen op de bestaande natuurfunctie.

Doel van de werkzaamheden is voorkomen dat tijdens de nachtvorstbestrijding het peil tot boven zomerpeil opgezet moet worden, en binnen de grienden een natuurlijk peil in te stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer (030) 634 57 00.