Aanpassen watersysteem Bisschopswetering

Ontwerp projectplan

Het waterschap wil het watersysteem van de Bisschopswetering aanpassen waardoor tijdens nachtvorstberegening de waterstand niet meer tot boven zomerpeil opgezet hoeft te worden, én binnen de aanwezige grienden een natuurlijk peil ingesteld kan worden.

Voor dit project is een projectplanprocedure doorlopen.

Aanleiding en doel van dit project

Tijdens nachtvorstberegening wordt de waterstand in de Bisschopswetering boven zomerpeil opgezet om voldoende water te kunnen aanvoeren. Het opzetten van het waterpeil in het voorjaar heeft nadelige gevolgen voor de overige percelen in het gebied.

Langs de Bisschopswetering zijn enkele grienden aanwezig. Deze natuurpercelen zijn als verdroogd aangemerkt doordat ook hier het agrarische peilbeheer van de Bisschopswetering wordt gehanteerd. In het watergebiedsplan is een maatregel opgenomen om de aanwezige grienden hydrologisch te isoleren en hierbinnen het peilbeheer af te stemmen op de bestaande natuurfunctie.

In dit project worden werkzaamheden uitgevoerd zodat de waterstand niet meer tot boven zomerpeil opgezet hoeft te worden, en binnen de grienden een natuurlijk peil in te kunnen stellen.

Inspraak op projectplan

Het ontwerp-projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen (11 april tot en met 23 mei 2018), waarna het definitieve projectplan en inspraakrapport op 28 augustus 2018 door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden is vastgesteld.

Hieronder kunt u hier digitaal de stukken inzien van het projectplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer (030) 634 57 00.