Aanpassen watersysteem Bisschopswetering

Ontwerp projectplan

Het waterschap wil het watersysteem van de Bisschopswetering aanpassen waardoor tijdens nachtvorstberegening de waterstand niet meer tot boven zomerpeil opgezet hoeft te worden, én binnen de aanwezige grienden een natuurlijk peil ingesteld kan worden.

Op dit project is inspraak mogelijk middels een projectplanprocedure. Hierover volgt nog informatie.

Aanleiding en doel van dit project

Het watersysteem van de Bisschopswetering is momenteel van belang voor de wateraanvoer ten behoeve van fruitteelt. Tijdens nachtvorstberegening wordt de waterstand tot ver boven zomerpeil opgezet om voldoende water te kunnen aanvoeren. Het opzetten van het waterpeil in de voorjaarsperiode heeft nadelige gevolgen voor de overige percelen in het gebied.

Langs de Bisschopsweg zijn enkele grienden aanwezig. Deze natuurpercelen zijn als verdroogd aangemerkt. Het is wens om deze grienden hydrologisch te isoleren en hierbinnen het peilbeheer af te stemmen op de bestaande natuurfunctie.

kaart Bisschopswetering (huidig watersysteem)

kaart Bisschopswetering (huidig watersysteem)

Bisschopswetering

Bisschopswetering

Planning

Het projectplan ligt vanaf begin februari ter inzage.

Geplande uitvoering vanaf september 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David Reurslag, via telefoonnummer (030) 634 57 00.

kaart Bisschopswetering (toekomstige situatie)

kaart Bisschopswetering (toekomstige situatie)