Over het peilbesluit

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard herzien. Dit peilbesluit bestaat uit vier onderdelen: de peilbesluiten de Pleyt, de Hoekse Molen, de Keulevaart en de Koekoek. In een peilbesluit staat hoe het waterschap omgaat met de peilen in een gebied.

Waarom een peilbesluit en geen watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing)?

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de slootpeilen in een gebied zijn, welk peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Het waterschap herziet eens in de tien jaar de peilbesluiten, omdat er in tien jaar veel verandert in een gebied. In andere delen van het beheergebied van het waterschap zijn watergebiedsplannen opgestart om het watersysteem opnieuw in te richten. Dit was in de Lopikerwaard door het werk van de Landinrichtingscommissie niet meer nodig. Het resultaat van de ruilverkaveling is een gebied met grotere kavels en een goed functionerend watersysteem.

Samenwerking met de streek

Om een peilbesluit te realiseren waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Daarom heeft het waterschap gebiedsavonden in de streek gehouden.

Kaartje peilbesluit Lopikerwaard

Kaart peilbesluit Lopikerwaard (klik voor een vergroting)

De begeleidingsgroep

Er was een begeleidingsgroep ingesteld, die het waterschap heeft geadviseerd over de aanpak en fungeerde als denktank. Deelnemers waren:

  • LTO Utrecht-West
  • Staatsbosbeheer
  • de provincies Utrecht en Zuid-Holland
  • de gemeenten Lopik, Schoonhoven, Vlist, Oudewater, Montfoort en IJsselstein
  • Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenPeilbesluit Lopikerwaard

Het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) is vastgesteld. Hier vindt u meer informatie over het peilbesluit.

Meer weten?

Neem dan contact op met Linda Nederlof, projectleider van peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard. Telefoon: (030) 634 59 10. E-mail: nederlof.l@hdsr.nl