Start inspraakperiode gedeeltelijke herziening peilbesluit Lopikerwaard

Gepubliceerd op 27 maart 2015

Het waterschap gaat het de peilbesluiten van de Lopikerwaard gedeeltelijk herzien. Het gaat hierbij om de peilbesluiten De Koekoek, De Keulevaart, De Pleyt en De Hoekse Molen. De herziening is nodig omdat bij de vaststelling van de peilbesluiten in 2013 door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap is besloten om een onderzoek te starten naar de effecten van een peilverlaging van 20 centimeter in peilgebied PG0900, de westelijke overgangszone van natuurgebied Broek en Blokland. Met deze partiële herziening worden de uitkomsten van het onderzoek in het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) verwerkt en de peilverlaging van 20 cm vastgelegd.

Daarnaast is in de herziening een aantal kleine wijzigingen opgenomen, bijvoorbeeld stuwen (en daarmee peilgebiedsgrenzen) waarvan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bleek dat het praktisch gezien beter was om ze op een iets andere plaats te zetten dan eerder voorgesteld. In een paar gevallen bleek uit een inventarisatie dat het praktijkpeil anders was dan in het peilbesluit van 2013 is opgenomen, waarbij het praktijkpeil wel het best passende peil is. In deze partiële herziening wordt voor die gevallen het praktijkpeil officieel vastgelegd.

De gebieden waar wijzigingen plaatsvinden worden op onderstaande kaart in rood en omcirkeld weergegeven.

overzicht wijzigingen

Inspraak

Op het ontwerp is inspraak mogelijk. Het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van de peilbesluiten ligt van 30 maart t/m 10 mei 2015 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een inspraakreactie indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten. Het college van het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de partiële herziening van de peilbesluiten wordt verwerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Nederlof van het waterschap, tel. (030) 634 59 10, e-mail nederlof.l@hdsr.nl.