Peilbesluit Lopikerwaard vastgesteld en ter inzage

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) Lopikerwaard vastgesteld. Het bestuur heeft besloten nog twee extra aanpassingen in het peilbesluit op te nemen.

Het peilbesluit ligt ter inzage van 28 maart tot 9 mei 2013. Alleen belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode een zienswijze hebben ingediend, kunnen nog beroep aantekenen.

In nieuwsbrief nummer 5 (pdf, 720 kB) leest u meer over het vastgestelde peilbesluit.