Peilbesluit Zegveld

Het waterschap is bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor (afvoergebied) Zegveld. In een peilbesluit staat welk waterpeil een bepaald gebied heeft voor de komende tien jaar. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005 en dus is het tijd voor een herziening. Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er landbouw, natuur, recreatie of staan er huizen? Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk bediend worden. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Het betrekken van de verschillende gebruikers en eigenaren zal gedurende het proces op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven, gesprekken en/of een gebiedsavond.

Zegveld

Het plangebied van het peilbesluit Zegveld heeft een oppervlakte van bijna 2000 ha met centraal gelegen in het gebied het dorp Zegveld (gemeente Woerden). Het overgrote deel van het gebied bestaat uit agrarisch grasland met overwegend melkveehouderij. Daarnaast maakt natuur deel uit van de polder, onder andere Schraallanden De Meije en De Haak. Naast het dorp Zegveld is er (lint)bebouwing langs onder andere De Oude Meije, De Meije en de Rondweg.

Knelpuntenrapport

Voor het opstellen van het peilbesluit zijn allereerst het watersysteem en eventuele knelpunten in beeld gebracht. Het knelpuntenrapport (pdf, 7.8 MB) is gereed en vormt de basis voor het vervolg, namelijk het bedenken van maatregelen en varianten voor het opstellen van het ontwerp peilbesluit. De knelpunten zijn op twee wijzen geïnventariseerd, te weten:

  • aan de hand van een toetsing van het watersysteem aan beleidsdoelen en de daarvan afgeleide normen.
  • aan de hand van een inloopavond om de knelpunten die bewoners en ondernemers in de streek ervaren te inventariseren. Deze inloopavond is op 4 juli 2018 georganiseerd en de opgehaalde informatie is samengevat in een nieuwsbrief (pdf, 497 kB) (pdf, 497 kB).

Varianten

Het waterschap is momenteel bezig om voor verschillende knelpunten varianten te onderzoeken. Samen met de belanghebbenden en/of de klankbordgroep worden deze uitgedacht en besproken.

  • Het waterschap onderzoekt de mogelijkheid om in De Haak een flexibel peil te hanteren waardoor het gebied De Haak tijdens neerslag zelf tijdelijk water bergt, net als andere gebieden. Op 29 oktober was er een gebiedsavond voor de inwoners (pdf, 7.1 MB) en eigenaren van natuurgebied De Haak. Tijdens deze avond zijn de ervaringen met het huidige vaste peil en het idee voor een flexibel peil besproken. De variant flexibel peilbeheer zal verder worden onderzocht en opnieuw met de inwoners en eigenaren worden besproken.
  • Bij de volgende klankbordgroep vergadering wordt het functioneren en de toekomst van de hoogwatervoorzieningen besproken.

Planning

Het waterschap streeft ernaar om in 2019 het peilbesluit te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Na het uitwerken van de verschillende varianten zal het waterschap een ontwerp peilbesluit opstellen en opnieuw een inloopavond organiseren. Voordat een peilbesluit wordt vastgesteld is er een officiële inspraakprocedure waarbij een ieder een zienswijze kan indienen.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Susan Graas, projectleider peilbesluiten, via telefoonnummer (030) 209 70 10 of e-mail susan.graas@hdsr.nl


Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het peilbesluit Zegveld? Meld u dan aan!

Informatieavond Dorpsplatform Zegveld - 5 maart 2019

Een maand geleden waren alle inwoners van Zegveld door het Dorpsplatform uitgenodigd voor een informatie- en overlegavond over het waterpeil in het dorp. Ook waren het waterschap en de gemeente uitgenodigd om een presentatie te geven. Ongeveer 70 mensen kwamen die avond bij elkaar om te praten over het vinden van een goede balans tussen het gewenste waterpeil en het verminderen van de bodemdaling. De presentaties van deze avond kunt u hier bekijken.

Klankbordgroep

Om tijdens het hele proces inbreng van inwoners en eigenaren te krijgen is er een klankbordgroep samengesteld. Een zestal inwoners van het gebied heeft zich aangemeld en vormen als het ware een denktank vanuit de inwoners met een adviserende rol. Op 31 oktober jl is de eerste bijeenkomst geweest. U kunt contact opnemen met de klankbordgroep door een email te sturen naar klankbordgroepzegveld@hdsr.nl.

Foto door Milliped - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48942263

Hier is het waterschap ook actief

Het waterschap werkt in het hele beheergebied aan grotere en kleinere projecten om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. In en rondom Zegveld zijn dit bijvoorbeeld de volgende projecten: