Peilbesluit Zegveld

Het waterschap is gestart met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor (afvoergebied) Zegveld. In een peilbesluit staat welk waterpeil een bepaald gebied heeft voor de komende tien jaar. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005 en dus is het tijd voor een herziening.

Op 4 juli 2018 organiseert het waterschap een inloopvond. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Milandhof in Zegveld.

Zegveld

Het plangebied van het peilbesluit Zegveld heeft een oppervlakte van bijna 2000 ha met centraal gelegen in het gebied het dorp Zegveld (gemeente Woerden). Het overgrote deel van het gebied bestaat uit agrarisch grasland met overwegend melkveehouderij. Daarnaast maakt natuur deel uit van de polder, onder andere Schraallanden De Meije en De Haeck. Naast het dorp Zegveld is er (lint)bebouwing langs onder andere De Oude Meije, De Meije en de Rondweg.

Samenwerking

Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er landbouw, natuur, recreatie of staan er huizen? Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk bediend worden. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Het betrekken van de verschillende gebruikers en eigenaren zal gedurende het proces op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven, gesprekken en/of een gebiedsavond.

Planning

In 2018 zullen er verschillende bijeenkomsten zijn met belanghebbenden in het gebied om de situatie en wensen te inventariseren. Ook zal er een gebiedsavond worden georganiseerd waar er een toelichting wordt gegeven op het ontwerp peilbesluit en er volop gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. Het waterschap streeft ernaar om in 2019 het peilbesluit te laten vaststellen door het algemeen bestuur. Voordat een peilbesluit wordt vastgesteld is er een officiële inspraakprocedure waarbij een ieder een zienswijze kan indienen.

Meer weten

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Susan Graas, projectleider peilbesluiten, via telefoonnummer (030) 209 70 10 of e-mail susan.graas@hdsr.nl


Kom naar de inloopavond

Op 4 juli organiseert het waterschap een inloopavond. Komt u ook en heeft u specifieke vragen of interesses? We horen het graag!

Het gebied in kaart

kaart_Zegveld_website_HDSR

Hieronder vindt u drie kaarten. Een kaart van het gebied rondom Zegveld waarvoor een nieuw peilbesluit in voorbereiding is, een kaart met de peilgebiedsgrenzen en peilen, en een kaart met de maaiveldhoogtes.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het peilbesluit Zegveld? Meld u dan aan! Bij voldoende belangstelling starten wij een nieuwsservice.

Hier is het waterschap ook actief

Het waterschap werkt in het hele beheergebied aan grotere en kleinere projecten om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. In en rondom Zegveld zijn dit bijvoorbeeld de volgende projecten: