Peilbesluit Zegveld

Het waterschap is bezig met het opstellen van een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) voor (afvoergebied) Zegveld. In een peilbesluit staat welk waterpeil een bepaald gebied heeft voor de komende tien jaar. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005 en dus is het tijd voor een herziening. Het vaststellen van een peilbesluit is complex, er zijn veel belangen om rekening mee te houden. Is er landbouw, natuur, recreatie of staan er huizen? Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk bediend worden. Om naar al deze belangen te luisteren, is het vaststellen van een peilbesluit iets wat we samen met de omgeving doen. Het betrekken van de verschillende gebruikers en eigenaren zal gedurende het proces op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven, gesprekken en/of een gebiedsavond.

Zegveld

Het plangebied van het peilbesluit Zegveld heeft een oppervlakte van bijna 2000 ha met centraal gelegen in het gebied het dorp Zegveld (gemeente Woerden). Het overgrote deel van het gebied bestaat uit agrarisch grasland met overwegend melkveehouderij. Daarnaast maakt natuur deel uit van de polder, onder andere Schraallanden De Meije en De Haak. Naast het dorp Zegveld is er (lint)bebouwing langs onder andere De Oude Meije, De Meije en de Rondweg.

Ontwerp peilbesluit bijna gereed

Voor het opstellen van het peilbesluit zijn allereerst het watersysteem en eventuele knelpunten in beeld gebracht. Er is een knelpuntenrapport (pdf, 7.8 MB) opgesteld en dit vormde de basis voor het bedenken van de nieuwe peilen, eventuele maatregelen en varianten voor het ontwerp peilbesluit. Gebieden die nader zijn onderzocht zijn bijvoorbeeld De Haak, de hoogwatervoorzieningen en de Slimmenwetering. Samen met belanghebbenden en/of de klankbordgroep zijn varianten uitgedacht en besproken. Voor de meeste gebieden is het plan en ontwerp-peil klaar. Momenteel (april 2020) is het waterschap het ontwerp peilbesluit en de toelichting aan het schrijven en de laatste details aan het uitzoeken.

Planning

Voordat een peilbesluit wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap is er een officiële inspraakprocedure waarbij een ieder een zienswijze kan indienen. Ook wil het waterschap tijdens de inspraakperiode een inloopavond organiseren. We zullen moeten kijken hoe de inspraakperiode en een eventuele inloopavond kan worden georganiseerd waarbij we de richtlijnen van het RIVM zullen volgen. Het waterschap streeft ernaar om het peilbesluit Zegveld in 2020 in de inspraak te brengen.


Gevolgen coronacrisis

Het proces om een nieuw peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) op te stellen loopt vertraging op door alle maatregelen rondom het coronavirus. Net als veel andere organisaties in Nederland werken de kantoormedewerkers zoveel mogelijk thuis, overleggen worden zoveel mogelijk telefonisch gehouden en bijeenkomsten waar mogelijk uitgesteld. Als gevolg hiervan is er ook minder live contact mogelijk met inwoners.

De actuele informatie over de gevolgen van het Coronavirus vindt u op de homepage.

Meer weten en op de hoogte blijven?

Voor meer informatie over het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) kunt u contact opnemen met de projectleider, Susan Graas. U kunt haar bellen of mailen: E: susan.graas@hdsr.nl of T: 06 5524 0587

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het peilbesluit Zegveld? Meld u dan aan!

Klankbordgroep

Om tijdens het hele proces inbreng van inwoners en eigenaren te krijgen is er een klankbordgroep samengesteld. Zes inwoners uit het gebied hebben zich aangemeld en vormen als het ware een denktank vanuit de inwoners met een adviserende rol.

U kunt contact opnemen met de klankbordgroep door een email te sturen naar klankbordgroepzegveld@hdsr.nl.

Kaarten, documenten en presentaties

Tijdens het opstellen van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) is communicatie van groot belang om tot een goed resultaat te komen. We delen zoveel mogelijk informatie door middel van gebiedsavonden, nieuwsbrieven en rapportages. Hieronder vindt u de voor het peilbesluit Zegveld relevante informatie:

Foto door Milliped - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48942263

Hier is het waterschap ook actief

Het waterschap werkt in het hele beheergebied aan grotere en kleinere projecten om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen (blijven) uitvoeren. In en rondom Zegveld zijn dit bijvoorbeeld de volgende projecten: