HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Ontwerp peilvoorstel Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn gereed

Op 10 januari 2017 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden het ontwerp-peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp voor peilbesluit (peilvoorstel) Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn heeft van 16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage gelegen.

Waarom een nieuw peilbesluit?

In een peilbesluit leggen we juridisch vast welke waterpeilen we in de watergangen nastreven en hoe we die waterpeilen beheren en handhaven. De waterpeilen kunnen we regelen met gemalen, stuwen en inlaten. Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied gebruiken mensen de grond voor verschillende functies, zoals voor wonen, recreatie, landbouw en industrie. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Bewoners hebben bijvoorbeeld graag een droge kruipruimte onder hun huis. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse belangen, is een gebied onderverdeeld in diverse peilgebieden. Afhankelijk van de gebruiksfuncties in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het meest passend is.

Als waterbeheerder van het oppervlaktewater is Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verplicht peilbesluiten vast te stellen. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005. Zowel de geldigheidsduur van dit peilbesluit is verstreken en de werkzaamheden aan het watersysteem in Leidsche Rijn zijn nagenoeg gereed. Daarom bereiden we nu een nieuw peilbesluit voor het gebied Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn voor.

Totstandkoming van het nieuwe peilbesluit

De afronding van de aanleg van het watersysteem in het gebied is in zicht en daarom is het tijd om het watersysteem, met de waterpeilen en het beheer hiervan, vast te leggen in een nieuw (geactualiseerd) peilbesluit.

In het ontwerp-peilbesluit stellen we voor om zoveel mogelijk de huidige praktijkpeilen vast te leggen. In een aantal gebieden passen we het waterpeil aan. We stemmen het waterpeil hier af op de oorspronkelijke plannen of aan de normen. Op sommige plekken voegen we een peilgebied samen met een ander peilgebied (om dat deze bijvoorbeeld bij de ontwikkeling haar functie heeft verloren), waardoor er soms ook een peilaanpassing plaatsvindt. Voor ontwikkelingen die op korte termijn gerealiseerd worden (bijvoorbeeld Rijnvliet), leggen we alvast het toekomstig waterpeil vast. In gebieden die nog in ontwikkeling zijn (langere termijn), stellen we voor om de tijdelijke praktijksituatie vast te leggen. We gaan het waterpeil in deze gebieden herzien als de ontwikkeling van start gaat.

Wat betekent dit voor u?

We nodigen u uit om kennis te nemen van het ontwerp peilbesluit. U kunt het peilbesluit hiernaast downloaden (zie op deze pagina onder 'Documenten peilbesluit'). Hier kunt u nalezen hoe het peilbesluit tot stand is gekomen en zien of het waterpeil in uw wijk wijzigt.

In het overgrote deel van het gebied verandert er niets. Voor aan klein aantal peilgebieden stellen we een peilverlaging voor. Dit heeft geen negatief effect op de 'nieuwe' bebouwing omdat we juist het waterpeil juist zoveel mogelijk weer terugbrengen naar het oorspronkelijke niveau waarop de Vinex Leidsche Rijn is ontwikkeld. Dit geldt ook voor de oudere bebouwing, hier wordt het waterpeil afgestemd op het peil voorafgaand op de ontwikkeling passend bij deze bebouwing.

Peilverlagingen en het strakker sturen van de waterpeilen kunnen lokaal leiden tot zichtbare kleurverschillen op onder andere beschoeiing en bruggen door algengroei en weersinvloeden. Dit kleurverschil verdwijnt waarschijnlijk niet helemaal, maar neemt na verloop van tijd wel af.

Bij de ontwikkeling van Haarrijnse plas en Terwijde is al rekening gehouden met flexibel peilbeheer en dit vindt nu al deels plaats. Ook hier verwachten we geen negatieve effecten. Wel is peilfluctuatie als gevolg van de weersomstandigheden (verdamping en neerslag) gedurende het jaar zichtbaar.

Mogelijkheid tot indienen zienswijzen

Het ontwerp-peilbesluit heeft van 16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage gelegen. In die periode hadden bewoners van het gebied en andere belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Het vervolg

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een inspraaknota, die naar de insprekers wordt gezonden. Op 7 september 2017 behandelt de bestuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport. Deze vergadering is openbaar en de mensen die een zienswijze hebben ingediend ontvangen hierover bericht. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het peilbesluit naar verwachting op 4 oktober 2017 vast.


Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Marije van Bergen. Dat kan via (030) 209 71 45 of marije.van.bergen@hdsr.nl.

Het waterpeil in uw gebied

Peilschaal

Onze gemalen en de belangrijkste stuwen en inlaten werken volautomatisch en worden op afstand bediend. Zo houden we het water in de sloten op het afgesproken waterpeil. Nieuwsgierig naar de hoogte van het waterpeil? Kijk dan een op één van de ruim duizend blauwe peilschalen in ons beheergebied!