HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn (Vinex)

Planning rondom het nieuwe peilbesluit

Het waterschap stelt een nieuw peilbesluit op voor het  stedelijk gebied Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn (Vinex) in Utrecht. Het ontwerp peilbesluit heeft van 16 januari tot en met 27 februari 2017 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode heeft het waterschap samen met gemeente Utrecht ook een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het ontwerp peilbesluit is toegelicht.

Onderzoek en planning

Een aantal belanghebben hebben een zienswijze op het ontwerp peilbesluit ingediend. Het waterschap reageert op deze zienswijzen via een inspraaknotitie. In deze notitie geeft het waterschap aan of de zienswijze leidt tot een aanpassing van het ontwerp-peilbesluit. Voor een goede behandeling van de zienswijzen wordt extra onderzoek uitgevoerd. Het waterschap wacht de resultaten van dit onderzoek af. Dit heeft als consequentie dat de besluitvorming door het Algemeen Bestuur over het ontwerp-peilbesluit en het inspraakrapport niet op 17 mei 2017 maar op 4 oktober 2017 plaatsvindt.

Wat is een peilbesluit?

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven.

Waarom een peilbesluit

In een peilbesluit wordt juridisch vastgelegd wat de waterpeilen in de watergangen van een gebied zijn, welk peilbeheer er wordt gevoerd en op welke wijze de peilen worden gehandhaafd. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied. Het huidige peilbesluit dateert uit 2005.

Gebruiksfuncties uitgangspunt

Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties in een gebied het uitgangspunt; bijvoorbeeld landbouw, natuur en bebouwing. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. De doelstelling van het waterschap is een waterhuishouding te realiseren waarbij alle functies zo goed mogelijk worden bediend.

Samen

Het plangebied voor dit peilbesluit bestaat grotendeels uit stedelijk gebied. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen de gemeente en het waterschap, zodat knelpunten tijdig en volledig gesignaleerd worden. De gemeente Utrecht is dan ook nauw betrokken bij het tot stand komen van het peilbesluit.


Ontwerp peilvoorstel Peilbesluit Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn gereed

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met het peilbesluit voor het stedelijk gebied Vleuten - de Meern en Leidsche Rijn (Vinex) in Utrecht. In dit peilbesluit staat hoe het waterschap de komende 10 jaar omgaat met de hoogte van de waterpeilen in uw gebied. Inmiddels is het ontwerp-peilvoorstel gereed.

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Marije van Bergen. Dat kan via (030) 209 71 45 of marije.van.bergen@hdsr.nl.

Gemaal Terwijde

Gemaal Terwijde